Địa chỉ mua bán điện thoại vertu chính hãng và Đăng ký dịch vụ thiet ke web, thue vpssua chua dien nuoc uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

 
 
Thông tin hữu ích
Thông tin khác
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRUNG TÂM VINH VÀ HN7

          Bé c«ng th­¬ng

 

 

                Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

Tr­êng cao ®¼ng c«ng nghÖ

 

                      §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

     vµ kinh tÕ c«ng nghiÖp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÕ ho¹ch gi¶ng d¹y c¸c líp ngoµi tr­Ưêng kú 1 n¨m häc 2011-2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Gi¸o viªn gi¶ng d¹y

M«n d¹y

Sè tiÕt

Thêi gian häc

Thêi gian thi

Líp

§Þa ®iÓm

Ghi chó

1

Hoµng Quang Hư­ng

Tin häc

75

19/10->04/11/2011

14h.07/11/2011

CN4A-KT-V1

Vinh

 

2

NguyÔn Mai Anh

Ph¸p luËt

30

08/11->14/11/2011

14h.16/11/2011

3

NguyÔn T Hoµ B×nh

Ngo¹i ng÷

120

17/11->14/12/2011

14h.19/12/2011

4

NguyÔn T Hång Ph­îng

ChÝnh trÞ

90

20/12/011->11/01/2012

14h.13/01/2012

5

Hoµng Quang Hư­ng

Tin häc

75

19/10->04/11/2011

14h.07/11/2011

CN4A-XD-V1

6

NguyÔn Mai Anh

Ph¸p luËt

30

08/11->14/11/2011

14h.16/11/2011

7

NguyÔn ThÞ Hßa B×nh

Ngo¹i ng÷

120

17/11->14/12/2011

14h.19/12/2011

8

NguyÔn T Hång Ph­ưîng

ChÝnh trÞ

90

20/12/011->11/01/2012

14h.13/01/2012

9

Ph¹m Quèc Nh©m

GDQP

135

31/10->30/11/2011

 

K43A-HN7

Hoµng Quèc ViÖt - Hµ Néi

 

10

TrÇn Phóc

GDTC

60

01/12->14/12/2011

 

11

Ph¹m Kh¸nh Linh

Anh 1

75

15/12/011->04/01/2012

 

12

Ph¹m ViÖt Hµ

Ph¸p luËt

30

05/01->11/01/2012

 

                 Ngày 10 tháng 8 năm 2010

LẬP KẾ HOẠCH

 

 

 

 

 

VŨ THỊ CÚC

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

 

 

 

 

 

THS.ĐỖ NGỌC SƠN

K/T HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                THS.ĐẶNG VĂN CỪ

Các bài mới hơn:
 KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY KỲ 2, NĂM HỌC 2016-2017  (17/02/2017)
 THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2017  (25/01/2017)
 KẾ HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV NĂM HỌC 2014 – 2015  (01/09/2014)
 Thời khoá biểu các lớp K7, K8, CLK4 học kỳ I, năm học 2014-2015  (09/08/2014)
 Kế hoạch giảng dạy Kỳ 2, năm 2013-2014  (24/02/2014)
Các bài đã đăng:
 THỜI KHÓA BIỂU HỌC K6 - TẠI CƠ SỞ II  (31/08/2011)
Bắt đầu tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến IETC
Hotline IETC: 0983.084.565
Tư vấn IETC: 09.4884.9981
Hình ảnh hoạt động
Sự kiện nổi bật
Video Play
Tên Video
Slide Shows
Online: 1
Truy cập: 8    3    7    3    9    8
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
INDUSTRIAL ECONOMIC TECHNOLOGY COLLEGE
Trụ sở chính: Trung Thành – Phổ Yên – Thái Nguyên.Tel: 02803 866 183 Hotline: 0983084565 - 0948849981
Bản quyền thuộc về: Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp - Website hiển thị tốt nhất trên trình duyệt Mozilla Firefox, Google Chrome
Email: cnktcn@gmail.com