banner

Các khoa đào tạo tại IETC

Với mục tiêu đào tạo ra những cử nhân kinh tế có trình độ đáp ứng được nhu cầu thị trường và sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế chúng tôi luôn đổi mới, sáng tạo trong việc trang bị và cung cấp các điều kiện về tài liệu học tập và thực hành nghề nghiệp.

Khối đào tạo