KHOA MÁC LÊ NIN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

 

Media/2_TH1029/Images/kml72ad9a1a-6-e.jpg

 

I. Cơ cấu tổ chức

- Chủ nhiệm khoa: 01

­- Giáo viên kiêm nhiệm: 02

- Chuyên ngành Chính trị: 11 Giáo viên trong đó có 07 GV trình độ Thạc sĩ.

- Chuyên ngành Pháp luật: 02 Giáo viên.

II. Các môn giảng dậy chính

- Giáo dục chính trị

- Pháp Luật đại cương

- Pháp luật kinh tế

- Kỹ thuật soạn thảo văn bản

- Kỹ năng giao tiếp

III. Cơ sở vật chất

- 01 phòng cho CN khoa cũng là phòng sinh hoạt chuyên môn

IV. Chức năng nhiệm vụ

1/ Quản lý

  1. Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về chủ trương, quan điểm phát triển về chương trình đạo tào, nghiên cứu khoa học và quản lý chất lượng chuyên môn.
  2. Xây dựng, theo dõi, đánh giá, cải tiến chương trình đào tạo của các ngành, nghề ở trình độ cao đẳng và trung cấp.
  3. Tổ chức đánh giá trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên.
  4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho các giáo viên trong khoa.
  5. Quản lý giảng viên, giáo viên, nhân viên.

2/ Tiến hành đào tạo.

2.1. Tổ chức biên soạn đề cương, giáo án đào cho các môn học đào tạo các ngành, nghề.

  1. Tổ chức thực hành hoạt động đào tạo cho người học.
  2. Thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của người học.
  3. Tổ chức nghiên cứu áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

IV/ Thông tin liên hệ

KHOA MÁC LÊ NIN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Trưởng khoa: Nguyễn Trung Thụ
Địa chỉ: Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Di động: 0989557789