Địa chỉ mua bán điện thoại vertu chính hãng và Đăng ký dịch vụ thiet ke web, thue vpssua chua dien nuoc uy tín, cam kết chất lượng dịch vụ. Phục vụ hơn 500000 khách hàng cả nước

 
 
Thông tin hữu ích
Thông tin khác
Lớp K3AKT-HN
nguyªn lý thèng kª     45t 3 kü thuËt ®c  60t 4           T­ t­ëng hcm  45t 3 kinh tÕ chÝnh trÞ i  45t 3 nguyªn lý kÕ to¸n   45t   3 anh van i  75t   5 ph¸p luËt ®c   45t 3 tæ chøc qldn  60t 4           tin häc ®c  90t 6     kinh tÕ häc vi m« 60 4 anh v¨n II  75t 5 to¸n kinh tÕ    60t 4     kÕ to¸n ®¹i c­¬ng 45 3 KÕ to¸n dncn I 75 5 qu¶n trÞ häc 45 3 Chñ nghÜa x¸ héi khoa häc 45 3 tµi chÝnh tiÒn tÖ 45 3 kinh tÕ chÝnh trÞ II 45 3 triÕt häc 60 4 luËt kinh tÕ 45 3 so¹n th¶o v¨n b¶n 30 2 marketing 45 3 tµI chÝnh tÝn dông 45 3 thuÕ 45 3 tÇi chÝnh doanh nghiÖp 60 4 thèng kª kinh doanh 45 3 Anh kinh doanh 60 4 kÕ to¸n doanh nghiÖp ii 75 5 thÞ tr­êng chøng kho¸n 45 3 lÞch sö ®¶ng 45 3
STT Tªn gk thi tk l1 Tªn gk thi tk gk2 thi l2 tk l2 Tªn gk thi tk Tªn gk thi tk gkl2 thil2 tkl2 Tªn gk thi tk gkl2 thi l2 tk l2 Tªn gk thi tk gkl2 thil2 tkl2 thil2(hl) tkl3 Tªn gk thi tk gkl2 ckl2 tkl2 Tªn gk thi tk gkl2 thi l2 tk l2 Tªn gk thi tk gkl2 thil2 tkl2 thil2(HL) tkl3 Tªn gk thi tk gk2 thil2 tkl2 tk kú ii(l1) tk kú II(l2) XÐt lªn líp XÐt lªn líp khi ®É tr¶ nî m«n Tªn gk thi tk gk2 ck2 tk2 thil2(hl) tkl3 Tªn gk thi tk gk2 ck2 tk2 thil2(hl) tkl3 Tªn gk thi tk gk2 ck2 tk2 Tªn gk thi tk gk2 ck2 tk2 thil2(hl) tkl3 Tªn gk thi tk ck2 tk2 Tªn gk thi tk gk2 thi2 tk2 Tªn gk thi tk gk2 thi2 tk2 Tªn gk thi tk thi2 tk2 Tªn gk thi tk gk2 ck2 tk2 Tªn gk thi tk gk2 thi2 tk2 Tªn gk thi tk gk2 thi2 tk2 Tªn gk thi tk Tªn gk thi tk gk2 thi2 tk2 thil2(hl) tkl3 Tªn gk thi tk gk2 thi2 tk2 Tªn gk thi tk gk2 thi2 tk2 Tªn gk thi tk gk2 thi2 tk2 Tªn gk thi tk gk2 thi2 tk2 thil2(hl) tkl3   Tªn gk thi tk Tªn gk thi tk Tªn gk thi tk thil2 tkl2
1 Trinh ThÞ  An 6 8 7 Trinh ThÞ  An 6 7 7     7 Trinh ThÞ  An 5 6 6 Trinh ThÞ  An 7 7 7     7 Trinh ThÞ  An 3 5 4   7 6 Trinh ThÞ  An 5 4 4   7 6   6 Trinh ThÞ  An 6 6 6     6 Trinh ThÞ  An 5 3 4   6 6 TrÞnh ThÞ  An 8 7 7     7   7 TrÞnh ThÞ  An 7 6 6     6 5.50 6.10 6.42 6.42 TrÞnh ThÞ  An 6 4 5     5   5 TrÞnh ThÞ  An 6 5 5     5   5 TrÞnh ThÞ  An 7 8 8     8 TrÞnh ThÞ  An 7 6 6     6   6 TrÞnh ThÞ  An 7 7 7   7 TrÞnh ThÞ  An 7 6 6     6 TrÞnh ThÞ  An 8 5 6     6 TrÞnh ThÞ  An 7 6 6   6 TrÞnh ThÞ  An 7 6 6     6 TrÞnh ThÞ  An 7 4 5     5 TrÞnh ThÞ  An 6 6 6     6 TrÞnh ThÞ  An 8 7 7 TrÞnh ThÞ  An 8 5 6     6   6 TrÞnh ThÞ  An 6 7 7     7 TrÞnh ThÞ  An 8 8 8     8 TrÞnh ThÞ  An 6 6 6     6 TrÞnh ThÞ  An 5 4 4   6 6   6   TrÞnh ThÞ  An 9 9 9 TrÞnh ThÞ  An 7 6 6 TrÞnh ThÞ  An 6 7 7   7
2 Bïi ThÞ Kim  Anh  7 7 7 Bïi ThÞ Kim  Anh  7 6 6     6 Bïi ThÞ Kim  Anh  7 8 8 Bïi ThÞ Kim  Anh  7 4 5     5 Bïi ThÞ Kim  Anh  9 7 8     8 Bïi ThÞ Kim  Anh  8 7 7     7   7 Bïi ThÞ Kim  Anh  7 7 7     7 Bïi ThÞ Kim  Anh  7 5 6     6 Bïi ThÞ Kim  Anh  8 8 8     8   8 Bïi ThÞ Kim  Anh  9 7 8     8 6.87 6.87 7.05 7.05 Bïi ThÞ Kim  Anh  6 6 6     6   6 Bïi ThÞ Kim  Anh  7 6 6     6   6 Bïi ThÞ Kim  Anh  7 8 8     8 Bïi ThÞ Kim  Anh  6 7 7     7   7 Bïi ThÞ Kim  Anh  7 7 7   7 Bïi ThÞ Kim  Anh  8 8 8     8 Bïi ThÞ Kim  Anh  7 6 6     6 Bïi ThÞ Kim  Anh  8 5 6   6 Bïi ThÞ Kim  Anh  7 7 7     7 Bïi ThÞ Kim  Anh  4 6 5     5 Bïi ThÞ Kim  Anh  5 5 5     5 Bïi ThÞ Kim  Anh  8 8 8 Bïi ThÞ Kim  Anh  8 7 7     7   7 Bïi ThÞ Kim  Anh  7 7 7     7 Bïi ThÞ Kim  Anh  8 6 7     7 Bïi ThÞ Kim  Anh  7 6 6     6 Bïi ThÞ Kim  Anh  5 7 6     6   6   Bïi ThÞ Kim  Anh  5 7 6 Bïi ThÞ Kim  Anh  6 8 7 Bïi ThÞ Kim  Anh  6 6 6   6
3 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh  7 7 7 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh (nm) 6 0 2 7 7 7 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 7 7 7 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 7 0 2   6 6 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 6 5 5     5 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 5 5 5     5   5 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 7 0 2   6 6 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh(nm) 4 0 1   7 6 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 7 7 7     7   7 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 7 4 5     5 4.37 5.03 5.58 6.11 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 3 4 4   6 5   5 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 5 4 4   7 6   6 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 3 7 6     6 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 5 7 6     6   6 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 6 7 7   7 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 7 6 6     6 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 9 4 6     6 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 7 4 5   5 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 7 7 7     7 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 8 7 7     7 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 6 6 6     6 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 7 8 8 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 9 8 8     8   8 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 6 6 6     6 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 7 8 8     8 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 6 6 6     6 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 5 5 5     5   5   Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 9 7 8 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 7 7 7 Lª ThÞ Ph­¬ng Anh 7 7 7   7
4 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  7 7 7 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  7 6 6     6 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  6 6 6 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  7 4 5     5 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  4 6 5     5 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  6 7 7     7   7 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  6 4 5     5 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  6 5 5     5 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  3 4 4 5 4 4 4 4 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  6 7 7     7 4.83 4.83 5.66 5.66 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  4 5 5     5   5 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  7 0 2   6 6   6 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  4 7 6     6 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  5 7 6     6   6 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  3 4 4 6 5 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  4 5 5     5 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  3 3 3 6 6 6 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  7 4 5   5 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  6 7 7     7 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  4 5 5     5 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  5 4 4   6 6 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  6 7 7 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  7 4 5     5   5 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  6 6 6     6 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  2 7 6     6 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  5 4 4   5 5 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  3 6 5     5   5   NguyÔn ThÞ V©n  Anh  6 7 7 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  6 8 7 NguyÔn ThÞ V©n  Anh  3 4 4 4 4
5 NguyÔn B¸  B×nh 5 6 6 NguyÔn B¸  B×nh 3 6 5     5 NguyÔn B¸  B×nh 7 6 6 NguyÔn B¸  B×nh 7 6 6     6 NguyÔn B¸  B×nh 4 6 5     5 NguyÔn B¸  B×nh 7 6 6     6   6 NguyÔn B¸  B×nh 5 7 6     6 NguyÔn B¸  B×nh 6 4 5     5 NguyÔn B¸  B×nh 2 6 5     5   5 NguyÔn B¸  B×nh(nm) 4 6 5     5 4.03 4.03 5.45 5.45 NguyÔn B¸  B×nh(nm) 0 0 0     0   0 NguyÔn B¸  B×nh(nm) 1 6 5     5   5 NguyÔn B¸  B×nh(nm) 3 0 1     1 NguyÔn B¸  B×nh(nm) 5 0 2     2   2 NguyÔn B¸  B×nh(nm) 4 4 4 6 5 NguyÔn B¸  B×nh(nm) 5 0 2     2 NguyÔn B¸  B×nh(nm) 7 5 6     6 NguyÔn B¸  B×nh(nm) 6 5 5   5 NguyÔn B¸  B×nh(nm) 4 6 5     5 NguyÔn B¸  B×nh(nm) 4 0 1   5 5 NguyÔn B¸  B×nh(nm) 5 6 6     6 NguyÔn B¸  B×nh(nm) 7 5 6 NguyÔn B¸  B×nh(nm) 5 6 6     6   6 NguyÔn B¸  B×nh(nm) 6 7 7     7 NguyÔn B¸  B×nh(nm) 4 6 5     5 NguyÔn B¸  B×nh(nm) 2 3 3 7 6 6 NguyÔn B¸  B×nh(nm) 4 3 3   5 5   5   NguyÔn B¸  B×nh(nm) 5 6 6 NguyÔn B¸  B×nh(nm) 6 7 7 NguyÔn B¸  B×nh(nm) 2 0 1   1
6 An ThÞ Thuú Chi 7 6 6 An ThÞ Thuú Chi 9 7 8     8 An ThÞ Thuú Chi 5 8 7 An ThÞ Thuú Chi 8 4 5     5 An ThÞ Thuú Chi 6 6 6     6 An ThÞ Thuú Chi 5 3 4   6 6   6 An ThÞ Thuú Chi 7 6 6     6 An ThÞ Thuú Chi 6 4 5     5 An ThÞ Thuú Chi 5 6 6     6   6 An ThÞ Thuú Chi 5 7 6     6 5.20 5.53 6.11 6.11 An ThÞ Thuú Chi 6 5 5     5   5 An ThÞ Thuú Chi 7 3 4   5 6   6 An ThÞ Thuú Chi 7 7 7     7 An ThÞ Thuú Chi 6 8 7     7   7 An ThÞ Thuú Chi 7 5 6   6 An ThÞ Thuú Chi 7 7 7     7 An ThÞ Thuú Chi 6 5 5     5 An ThÞ Thuú Chi 8 8 8   8 An ThÞ Thuú Chi 6 6 6     6 An ThÞ Thuú Chi 5 5 5     5 An ThÞ Thuú Chi 7 6 6     6 An ThÞ Thuú Chi 7 7 7 An ThÞ Thuú Chi 7 6 6     6   6 An ThÞ Thuú Chi 2 7 6     6 An ThÞ Thuú Chi 7 7 7     7 An ThÞ Thuú Chi 5 6 6     6 An ThÞ Thuú Chi 4 4 4   6 5   5   An ThÞ Thuú Chi 5 8 7 An ThÞ Thuú Chi 8 7 7 An ThÞ Thuú Chi 4 4 4 6 5
7 NguyÔn ThÞ Mai Chi 7 8 8 NguyÔn ThÞ Mai Chi 5 7 6     6 NguyÔn ThÞ Mai Chi 4 5 5 NguyÔn ThÞ Mai Chi 7 5 6     6 NguyÔn ThÞ Mai Chi 4 8 7     7 NguyÔn ThÞ Mai Chi 6 1 3   7 7   7 NguyÔn ThÞ Mai Chi 6 7 7     7 NguyÔn ThÞ Mai Chi(nm) 6 0 2   6 6 NguyÔn ThÞ Mai Chi 5 7 6     6   6 NguyÔn ThÞ Mai Chi 6 5 5     5 4.83 6.03 6.26 6.26 NguyÔn ThÞ Mai Chi 5 6 6     6   6 NguyÔn ThÞ Mai Chi 3 6 5     5   5 NguyÔn ThÞ Mai Chi 3 6 5     5 NguyÔn ThÞ Mai Chi 5 5 5     5   5 NguyÔn ThÞ Mai Chi 6 4 5   5 NguyÔn ThÞ Mai Chi 5 5 5     5 NguyÔn ThÞ Mai Chi 6 5 5     5 NguyÔn ThÞ Mai Chi 7 6 6   6 NguyÔn ThÞ Mai Chi 5 6 6     6 NguyÔn ThÞ Mai Chi 4 4 4   6 5 NguyÔn ThÞ Mai Chi 4 3 3   5 5 NguyÔn ThÞ Mai Chi 8 6 7 NguyÔn ThÞ Mai Chi 8 7 7     7   7 NguyÔn ThÞ Mai Chi 5 6 6     6 NguyÔn ThÞ Mai Chi 7 8 8     8 NguyÔn ThÞ Mai Chi 5 7 6     6 NguyÔn ThÞ Mai Chi 4 3 3   5 5   5   NguyÔn ThÞ Mai Chi 6 6 6 NguyÔn ThÞ Mai Chi 6 7 7 NguyÔn ThÞ Mai Chi 5 4 4 6 6
8 NguyÔn V¨n  Dòng 6 6 6 NguyÔn V¨n  Dòng 7 8 8     8 NguyÔn V¨n  Dòng 7 8 8 NguyÔn V¨n  Dòng 8 6 7     7 NguyÔn V¨n  Dòng 7 6 6     6 NguyÔn V¨n  Dòng 6 4 5     5   5 NguyÔn V¨n  Dòng 7 6 6     6 NguyÔn V¨n  Dòng 7 7 7     7 NguyÔn V¨n  Dòng 8 9 9     9   9 NguyÔn V¨n  Dòng 6 6 6     6 6.37 6.37 6.89 6.89 NguyÔn V¨n  Dòng 6 4 5     5   5 NguyÔn V¨n  Dòng 6 4 5     5   5 NguyÔn V¨n  Dòng 7 7 7     7 NguyÔn V¨n  Dòng 8 6 7     7   7 NguyÔn V¨n  Dòng 7 8 8   8 NguyÔn V¨n  Dòng 8 7 7     7 NguyÔn V¨n  Dòng 7 7 7     7 NguyÔn V¨n  Dòng 8 7 7   7 NguyÔn V¨n  Dòng 7 8 8     8 NguyÔn V¨n  Dòng 6 7 7     7 NguyÔn V¨n  Dòng 7 7 7     7 NguyÔn V¨n  Dòng 8 9 9 NguyÔn V¨n  Dòng 8 9 9     9   9 NguyÔn V¨n  Dòng 8 7 7     7 NguyÔn V¨n  Dòng 9 9 9     9 NguyÔn V¨n  Dòng 7 5 6     6 NguyÔn V¨n  Dòng 5 7 6     6   6   NguyÔn V¨n  Dòng 9 8 8 NguyÔn V¨n  Dòng 8 8 8 NguyÔn V¨n  Dòng 7 7 7   7
9 §inh Ph­¬ng  DÞu 5 6 6 §inh Ph­¬ng  DÞu 7 6 6     6 §inh Ph­¬ng  DÞu 5 7 6 §inh Ph­¬ng  DÞu 7 4 5     5 §inh Ph­¬ng  DÞu 6 6 6     6 §inh Ph­¬ng  DÞu 6 6 6     6   6 §inh Ph­¬ng  DÞu 7 6 6     6 §inh Ph­¬ng  DÞu(nm) 6 0 2   6 6 §inh Ph­¬ng  DÞu 7 7 7     7   7 §inh Ph­¬ng  DÞu 0 0 0 6 7 7 5.37 5.90 6.18 6.18 §inh Ph­¬ng  DÞu 6 5 5     5   5 §inh Ph­¬ng  DÞu 3 6 5     5   5 §inh Ph­¬ng  DÞu 6 6 6     6 §inh Ph­¬ng  DÞu 8 5 6     6   6 §inh Ph­¬ng  DÞu 5 5 5   5 §inh Ph­¬ng  DÞu 6 5 5     5 §inh Ph­¬ng  DÞu 7 3 4   6 6 §inh Ph­¬ng  DÞu 7 7 7   7 §inh Ph­¬ng  DÞu 7 7 7     7 §inh Ph­¬ng  DÞu 4 3 3   6 5 §inh Ph­¬ng  DÞu 6 5 5     5 §inh Ph­¬ng  DÞu 7 7 7 §inh Ph­¬ng  DÞu 7 7 7     7   7 §inh Ph­¬ng  DÞu 5 6 6     6 §inh Ph­¬ng  DÞu 4 8 7     7 §inh Ph­¬ng  DÞu 2 5 4 8 8 8 §inh Ph­¬ng  DÞu 4 6 5     5   5   §inh Ph­¬ng  DÞu 7 8 8 §inh Ph­¬ng  DÞu 6 7 7 §inh Ph­¬ng  DÞu 5 3 4 6 6
10 §Æng ThÞ  Dung 7 7 7 §Æng ThÞ  Dung 9 6 7     7 §Æng ThÞ  Dung 4 7 6 §Æng ThÞ  Dung 0 4 3 6 6 6 §Æng ThÞ  Dung 7 6 6     6 §Æng ThÞ  Dung 4 4 4   5 5   5 §Æng ThÞ  Dung 4 5 5     5 §Æng ThÞ  Dung 6 3 4   6 6 §Æng ThÞ  Dung 6 5 5     5   5 §Æng ThÞ  Dung 6 4 5     5 5.00 5.43 5.71 5.71 §Æng ThÞ  Dung 5 6 6     6   6 §Æng ThÞ  Dung 7 5 6     6   6 §Æng ThÞ  Dung 5 5 5     5 §Æng ThÞ  Dung 7 7 7     7   7 §Æng ThÞ  Dung 8 7 7   7 §Æng ThÞ  Dung 6 7 7     7 §Æng ThÞ  Dung 7 5 6     6 §Æng ThÞ  Dung 7 7 7   7 §Æng ThÞ  Dung 4 8 7     7 §Æng ThÞ  Dung 6 6 6     6 §Æng ThÞ  Dung 6 6 6     6 §Æng ThÞ  Dung 8 7 7 §Æng ThÞ  Dung 9 4 6     6   6 §Æng ThÞ  Dung 3 6 5     5 §Æng ThÞ  Dung 7 9 8     8 §Æng ThÞ  Dung 8 7 7     7 §Æng ThÞ  Dung 4 5 5     5   5   §Æng ThÞ  Dung 7 7 7 §Æng ThÞ  Dung 6 7 7 §Æng ThÞ  Dung 6 5 5   5
11 L©m thÞ Duyªn 7 6 6 L©m thÞ Duyªn 8 7 7     7 L©m thÞ Duyªn 7 7 7 L©m thÞ Duyªn 7 7 7     7 L©m thÞ Duyªn 7 5 6     6 L©m thÞ Duyªn 8 4 5     5   5 L©m thÞ Duyªn 7 7 7     7 L©m thÞ Duyªn 7 5 6     6 L©m thÞ Duyªn 7 8 8     8   8 L©m thÞ Duyªn 7 6 6     6 6.43 6.43 6.53 6.53 L©m thÞ Duyªn 6 6 6     6   6 L©m thÞ Duyªn 7 6 6     6   6 L©m thÞ Duyªn 7 7 7     7 L©m thÞ Duyªn 7 7 7     7   7 L©m thÞ Duyªn 7 7 7   7 L©m thÞ Duyªn 6 7 7     7 L©m thÞ Duyªn 4 5 5     5 L©m thÞ Duyªn 7 7 7   7 L©m thÞ Duyªn 7 7 7     7 L©m thÞ Duyªn 3 4 4   6 5 L©m thÞ Duyªn 5 5 5     5 L©m thÞ Duyªn 7 7 7 L©m thÞ Duyªn 8 6 7     7   7 L©m thÞ Duyªn 4 6 5     5 L©m thÞ Duyªn 8 7 7     7 L©m thÞ Duyªn 6 5 5     5 L©m thÞ Duyªn 5 3 4   6 6   6   L©m thÞ Duyªn 6 5 5 L©m thÞ Duyªn 7 7 7 L©m thÞ Duyªn 4 6 5   5
12 Qu¸ch ThÞ §µo 7 7 7 Qu¸ch ThÞ §µo 7 6 6     6 Qu¸ch ThÞ §µo 5 7 6 Qu¸ch ThÞ §µo 6 6 6     6 Qu¸ch ThÞ §µo 4 4 4   5 5 Qu¸ch ThÞ §µo 6 6 6     6   6 Qu¸ch ThÞ §µo 5 7 6     6 Qu¸ch ThÞ §µo 6 5 5     5 Qu¸ch ThÞ §µo 5 6 6     6   6 Qu¸ch ThÞ §µo 6 4 5     5 5.47 5.47 5.79 5.79 Qu¸ch ThÞ §µo 3 3 3   6 5   5 Qu¸ch ThÞ §µo 6 6 6     6   6 Qu¸ch ThÞ §µo 6 8 7     7 Qu¸ch ThÞ §µo 4 6 5     5   5 Qu¸ch ThÞ §µo 7 4 5   5 Qu¸ch ThÞ §µo 7 6 6     6 Qu¸ch ThÞ §µo 7 4 5     5 Qu¸ch ThÞ §µo 6 5 5   5 Qu¸ch ThÞ §µo 7 7 7     7 Qu¸ch ThÞ §µo 4 4 4   6 5 Qu¸ch ThÞ §µo 4 4 4   5 5 Qu¸ch ThÞ §µo 8 7 7 Qu¸ch ThÞ §µo 8 7 7     7   7 Qu¸ch ThÞ §µo 5 7 6     6 Qu¸ch ThÞ §µo 5 9 8     8 Qu¸ch ThÞ §µo 7 5 6     6 Qu¸ch ThÞ §µo 3 5 4 7 6 6   6   Qu¸ch ThÞ §µo 7 5 6 Qu¸ch ThÞ §µo 6 6 6 Qu¸ch ThÞ §µo 5 6 6   6
13 Ph¹m Anh  §øc  5 5 5 Ph¹m Anh  §øc  5 7 6     6 Ph¹m Anh  §øc  5 6 6 Ph¹m Anh  §øc  5 4 4   5 5 Ph¹m Anh  §øc  5 3 4   5 5 Ph¹m Anh  §øc  6 5 5     5   5 Ph¹m Anh  §øc  6 4 5     5 Ph¹m Anh  §øc  6 4 5     5 Ph¹m Anh  §øc  5 4 4   6 6   6 Ph¹m Anh  §øc  6 6 6     6 5.17 5.57 5.45 5.45 Ph¹m Anh  §øc  7 6 6     6   6 Ph¹m Anh  §øc  4 6 5     5   5 Ph¹m Anh  §øc  6 7 7     7 Ph¹m Anh  §øc  5 5 5     5   5 Ph¹m Anh  §øc  6 6 6   6 Ph¹m Anh  §øc  5 6 6     6 Ph¹m Anh  §øc  5 5 5     5 Ph¹m Anh  §øc  8 4 5   5 Ph¹m Anh  §øc  6 6 6     6 Ph¹m Anh  §øc  4 5 5     5 Ph¹m Anh  §øc  5 5 5     5 Ph¹m Anh  §øc  8 7 7 Ph¹m Anh  §øc  4 5 5     5   5 Ph¹m Anh  §øc  4 8 7     7 Ph¹m Anh  §øc  6 6 6     6 Ph¹m Anh  §øc  4 7 6     6 Ph¹m Anh  §øc  3 5 4 5 5 5   5   Ph¹m Anh  §øc  5 7 6 Ph¹m Anh  §øc  6 6 6 Ph¹m Anh  §øc  3 4 4 7 6
14 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  6 7 7 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  5 6 6     6 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  6 7 7 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  7 5 6     6 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  5 6 6     6 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  5 5 5     5   5 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  6 5 5     5 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  7 3 4   6 6 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  7 5 6     6   6 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  6 6 6     6 5.30 5.57 5.95 5.95 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  6 5 5     5   5 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  6 6 6     6   6 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  3 7 6     6 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  6 5 5     5   5 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  5 4 4 7 6 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  6 6 6     6 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  7 8 8     8 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  6 5 5   5 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  6 7 7     7 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  4 4 4   6 5 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  6 4 5     5 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  6 6 6 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  7 5 6     6   6 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  5 6 6     6 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  6 4 5     5 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  6 4 5     5 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  3 5 4 6 6 6   6   NguyÔn Ph­¬ng H»ng  6 8 7 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  7 7 7 NguyÔn Ph­¬ng H»ng  4 4 4 5 5
15 NguyÔn ThÞ  H»ng  8 6 7 NguyÔn ThÞ  H»ng  6 7 7     7 NguyÔn ThÞ  H»ng  6 7 7 NguyÔn ThÞ  H»ng  8 7 7     7 NguyÔn ThÞ  H»ng  5 6 6     6 NguyÔn ThÞ  H»ng  3 4 4 5 4 4 3 4 NguyÔn ThÞ  H»ng  8 6 7     7 NguyÔn ThÞ  H»ng  6 2 3   6 6 NguyÔn ThÞ  H»ng  6 6 6