1. Tên ngành đào tạoKế toán doanh nghiệp

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Yêu cầu về kiến thức:

-Kiến thức chung về kinh tế- xã hội:

 Hiểu biết về đường lối, chính sách và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nắm vững các quy định của luật pháp nói chung và luật kinh tế, luật thuế, luật kế toán và luật lao động nói riêng. Hiểu biết cơ bản về các công cụ, chỉ tiêu phân tích kinh tế.

-Kiến thức kế toán:

+ Hiểu rõ luật pháp, chuẩn mực kế toán của Việt Nam và quốc tế. Nắm vững phương pháp, kỹ thuật thu thập và xử lý thông tin, phân tích báo cáo tài chính đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người sử dụng thông tin ở trong và ngoài doanh nghiệp phù hợp với chuẩn mực kế toán và yêu cầu của luật pháp.

+Biết cách thiết kế, phân tích và sử dụng thông tin kế toán để trợ giúp các nhà quản trị ra quyết định quản trị, điều hành doanh nghiệp hiệu quả.

+ Nắm vững kiến thức về tổ chức hệ thống kế toán bao gồm: tổ chức quy trình kế toán; tổ chức chứng từ, tài khoản, sổ kế toán, các báo cáo kế toán chi tiết và tổng hợp đáp ứng yêu cầu quản lý của doanh nghiệp . Biết cách ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kế toán.

+ Nắm vững kiến thức về kiểm toán doanh nghiệp: luật pháp; đạo đức và tôn chỉ nghề nghiệp; tổ chức thu thập thông tin; quy trình; báo cáo; hệ thống kiểm soát nội bộ; kiểm toán trong điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin.

4. Yêu cầu về kỹ năng:

4.1. Kỹ năng nghề nghiệp:

- Kỹ năng tổ chức hệ thống kế toán bao gồm: tổ chức các quy trình kế toán, tổ chức hệ

+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ kế toán;

+ Sử dụng thành thạo hệ thống chứng từ kế toán, tài khoản ; ghi sổ kế toán tổng hợp và chi tiết; sửa chữa các sai sót cơ bản trong hoạt động kế toán phụ hợp với từng loại hình doanh nghiệp. Tổ chức được công tác kế toán phù hợp với doanh nghiệp;

+ Lập, đọc và phân tích báo cáo tài chính; báo cáo thuế theo chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành.

+ Kiểm tra việc chấp hành chế độ chính sách về kế toán, tài chính, thuế tại doanh nghiệp.

+ Báo cáo được một số thông tin kinh tế về hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị để phục vụ cho yêu cầu lãnh đạo và quản lý kinh tế ở đơn vị;

4.2. Kỹ năng mềm :

+Có khả năng làm việc độc lập, chuyên nghiệp trong công việc.

+Có khả năng làm việc nhóm.

+ Sử dụng thành thạo 01 phần mềm kế toán doanh nghiệp thông dụng.

+Sử dụng thành thạo phầm mềm tin học văn phòng.

+Có trình độ tiếng Anh theo chuẩn đầu ra của nhà trường.

5. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có khả năng dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động liên quan đến kế toán, tài chính.

-Có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc luôn thay đổi, khả năng tự học tập, bồi dưỡng, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để không ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn kế toán, tài chính.

-Có khả năng tổng hợp và đưa ra những kết luận chuyên môn liên quan đến kế toán, tài chính. Có năng lực lập kế hoạch, điều phối và huy động trí tuệ tập thể trong các hoạt động chuyên môn. Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

-Có khả năng thực hiện và cung cấp các dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế, bảo hiểm, đầu tư tài chính.

6. Phẩm chất đạo đức

 Chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Quan điểm chính trị vững vàng, có khả năng tiếp thu và bảo vệ quan điểm. Biết xử lý hài hoà lợi ích cá nhân, tập thể, tổ chức và quốc gia. Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, chủ động cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. Đề cao đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp.

7. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

- Làm kế toán tại các doanh nghiệp sản xuất, thương mại, kinh doanh dịch vụ và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu;

- Chuyên viên kế toán, kiểm toán, tài chính trong các doanh nghiệp (trong và ngoài nước); nhân viên kế toán trong các đơn vị HCSN và trong các các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp.

- Nhân viên tư vấn kế toán, thuế và tài chính trong các công ty tư vấn thuế.

8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện để tiếp tục học tập lên trình độ đại học  cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.

- Có khả năng tiếp cận với quy định, quy trình công việc cụ thể đối với các vị trí được đảm nhận.

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành các nhà quản lý ở các cấp khác nhau.