Media/2_TH1029/Images/134b0770c-0-e.jpg

I) Cơ cấu tổ chức:

Phòng Công tác học sinh, sinh viên gồm có 06 người: 01 đồng chí trưởng phòng; 01 đồng chí phó phòng và 4 đồng chí nhân viên.

 

II) Chức năng:

Giúp Hiệu trưởng Nhà trường tổ chức thực hiện công tác quản lý học sinh, sinh viên, và quản lý ký túc xá.

 

III) Nhiệm vụ:

1. Công tác chính trị, tư tưởng

1.1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch về công tác chính trị, tư tưởng trong Nhà trường.

1.2. Tổ chức học tập và sinh hoạt chính trị cho cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên.

1.3. Tổ chức các cuộc đối thoại định kỳ giữa học sinh, sinh viên với lãnh đạo nhà trường.

1.4. Phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các câu lạc bộ, các hoạt động phòng chống tệ nạn xã hội, các hoạt động từ thiện.

1.5. Thực hiện các hoạt động truyền thông của Nhà trường.

1.6. Thực hiện các công tác khác liên quan đến công tác chính trị, tư tưởng do Hiệu trưởng giao.

2. Công tác học sinh sinh viên

2.1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch về quản lý học sinh sinh viên

2.2. Hướng dẫn, giám sát và đánh giá học sinh, sinh viên trong việc thực hiện các quy trình học tập và sức khoẻ trước, trong và sau thời gian học tại trường. Thực hiện công tác khen thưởng (bao gồm xét cấp học bổng) và kỷ luật học sinh, sinh viên.

2.3. Làm đầu mối giải quyết và trả lời khiếu tố, khiếu nại của HSSV.

2.4. Tổ chức triển khai thực hiện công tác HSSV nội trú và ngoại trú.

2.5. Tổ chức công tác tư vấn sinh viên về học tập, nghề nghiệp, giao tiếp…, giới thiệu và tìm kiếm việc làm cho học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp và những học sinh, sinh viên nghèo gặp khó khăn trong quá trình học tập.

2.6. Thực hiện các công tác khác liên quan đến công tác học sinh, sinh viên do Hiệu trưởng giao.

3. Quản lý ký túc xá nội, ngoại trú

3.1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch về quản lý học sinh, sinh viên nội, ngoại trú

3.2. Quản lý ký túc xá học sinh sinh viên và thực hiện công tác kiểm tra sinh viên ngoại trú. 

3.3. Phối hợp với các đơn vị chức năng lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất của ký túc xá. Thường xuyên kiểm tra trang thiết bị và công tác phòng cháy, chữa cháy tại ký túc xá.

3.4. Kết hợp chặt chẽ với công an địa phương để thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ an ninh chính trị, trận tự an toàn, bảo vệ tài sản và tính mạng của sinh viên nội trú.

3.5. Thực hiện các công việc khác liên quan đến công tác quản lý ký túc xá sinh viên được Hiệu trưởng giao

IV. Thông tin liên hệ

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH SINH VIÊN - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Trưởng phòng: Phùng Đức Thường
Địa chỉ: Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Di động: 0985913392

Gmail: ducthuongdt@gmail.com
 

Media/2_TH1029/Images/25445e1da-d-e.jpg

Trưởng phòng: Phùng Đức Thường