Media/2_TH1029/Images/158abb8eb-1-e.png

 

I. Cơ cấu tổ chức

Phòng có 03 cán bộ, viên chức với 01 trưởng phòng, 02 nhân viên. Trình độ chuyên môn: 01 thạc sỹ và 02 cử nhân.

II. Chức năng

Tham mưu cho Ban giám hiệu thực hiện công tác thanh tra, khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà trường theo các quy định của Bộ GD&ĐT và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

III. Nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ khảo thí:

1.1. Xây dựng kế hoạch, chiến lược đổi mới về công tác thi và kiểm tra trong toàn trường theo năm học.

1.2.  Đề xuất với Hiệu trưởng các biện pháp, các quy định cụ thể để thực hiện nghiêm túc các quy chế thi và kiểm tra.

1.3. Yêu cầu các giáo viên thực hiện nghiêm túc các công tác thi và kiểm tra.

1.4. Tham gia các lớp tập huấn chuyên môn và tổ chức tập huấn cho giáo viên về công tác khảo thí

1.5. Thành lập ngân hàng đề thi, đáp án

1.6. Phối hợp với phòng Đào tạo tổ chức các hoạt động thi và kiểm tra cho người học.

2. Nhiệm vụ kiểm định chất lượng

2.1. Thực hiện đường lối chính sách, các quyết định, thông tư, các văn bản pháp quy, các nội dung về kiểm định chất lượng giáo dục.

2.2. Xây dựng, chỉ đạo, thực hiện tự đánh giá về công tác kiểm định chất lượng.

2.3. Tham gia các chương trình, các đợt tập huấn về kiểm định chất lượng.

2.4. Tiến hành các đợt khảo sát, điều tra phục vụ công tác kiểm định chất lượng tại đơn vị.

IV. Thông tin liên hệ

PHÒNG THANH TRA KHẢO THÍ- TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Trưởng khoa: Th. S Nguyễn Hoàng Nam
Địa chỉ: Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Di động: 0969737111

Gmail: namkhaothi@gmail.com
 

Media/2_TH1029/Images/2df1b2cef-6-e.jpg

Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Nam