1. BAN GIÁM HIỆU

Ban giám hiệu Nhà trường hiện có 01 Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng

2. CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG, KHOA, TRUNG TÂM

2.1. Các phòng chức năng:

- Phòng Đào tạo;

Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Quốc tế

Phòng Tổ chức - Hành chính;

Phòng Tài chính – Kế toán;

Phòng Quản trị - Vật tư và Kế hoạch

Phòng Công tác Học sinh – sinh viên

Phòng Thanh tra và Khảo thí

2.2. Các khoa và tổ bộ môn trực thuộc:

Khoa Điện gồm các tổ bộ môn trực thuộc: Hệ thống Điện;Tự động hóa; Quản lý vận hành lưới Điện; Điện – Điện tử; Điện – Điện lạnh; Xây dựng Đường dây và Trạm biến áp;

Khoa Xây dựng gồm các tổ bộ môn trực thuộc: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Xây dựng cầu đường; Kinh tế Xây dựng; Cơ khí – Chế tạo máy

Khoa Kinh tế - Tài chính gồm các tổ bộ môn trực thuộc: Kế toán; kế toán doanh nghiệp; Kế toán tổng hợp; Quản trị kinh doanh; Tài chính ngân hàng; Kế toán – Kiểm toán; Kế toán hành chính sự nghiệp; Quản trị kinh doanh; quản trị nhà hàng và khách sạn; kinh doanh khách sạn, du lịch và thương mại.

Khoa Khoa học Cơ bản gồm các tổ bộ môn trực thuộc: Tin học ứng dụng; Giáo dục thể chất; Giáo dục quốc phòng; Toán; Vật lý; Hóa học; Ngoại ngữ; Công nghệ thông tin; may thời trang; phiên dịch tiếng anh du lịch.

Khoa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh gồm các tổ bộ môn trực thuộc: Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Chính trị - Pháp luật.

2.3. Các Trung tâm

- Trung tâm tuyển sinh và hợp tác doanh nghiệp

- Trung tâm Tin học-Ngoại ngữ.

- Trung tâm thực hành công nghệ may.

- Trung tâm thực hành lao động sản xuất.

- Trung tâm Thí nghiệm, Kiểm định vật liệu xây dựng.

- Trung tâm đào tạo kỹ năng

- Trung tâm hợp tác quốc tế