1. Chức năng

Là đơn vị tham mưu cho Lãnh đạo trường về công tác thư viện phục vụ công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học của Trường. Tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm cung cấp tài liệu phục vụ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của viên chức và Sinh viên học sinh.

2. Nhiệm vụ:

-  Xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống tư liệu của thư viện trong Trường.

-  Bổ sung, phát triển nguồn tư liệu trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường, thu nhận các tài liệu do Trường ban hành, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khóa luận, luận văn thạc sỹ, luận án tiến sỹ của viên chức, sinh viên, học viên; chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của Trường; các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện.

- Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; xây dựng hệ thống tra cứu tích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng các cơ sở dữ liệu

- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật.

- Tổ chức in ấn, phát hành, đưa vào khai thác sử dụng tài liệu khi được sự đồng ý của tác giả

- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện.

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

- Lập kế hoạch mua sắm các loại sách, báo chí theo yêu cầu của các đơn vị

3. Cơ cấu tổ chức

Thư viện gồm: 02 người.

4. Quy trình làm việc

  1. Quy trình xử lý tài liệu giấy
  2. Quy trình upload tài liệu lên thư viện số
  3. Quy trình sử dụng phòng tra cứu thông tin
  4. Quy trình scan tài liệu trên máy
  5. Quy trình mượn trả tài liệu
  6. Quy trình mua sách, báo tạp chí
  7. Quy trình kiểm kê tài liệu
  8. Quy trình hướng dẫn sinh viên thực tập
  9. Quy trình bổ sung tài liệu

5. Sơ đồ tổ chức hoạt động

Media/2_TH1029/Images/thu-vien8e607217-b-e.jpg