Media/2_TH1029/Images/18ecaa8f8-2-e.jpg
 

I/ Cơ cấu tổ chức

  1. TS. Hoàng Đức Quỳnh – Phó Trưởng Phòng, Phụ trách Phòng
  2. ThS. Vũ Anh Tuấn – Phó Trưởng Phòng
  3. ThS. Vũ Thị Cúc – Cán bộ Quản lý Kế hoạch, Quản lý điểm
  4. ThS. Hà Thị Thu Hoài – Cán bộ Quản lý điểm, Quản lý văn bằng chứng chỉ
  5. ThS. Tạ Thị Thu Hà – Cán bộ Quản lý điểm

II/ Chức năng

- Tham mưu, tổng hợp, đề xuất và giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý, thực hiện các mặt công tác đào tạo;

- Tổ chức thực hiện công tác quản lý các bậc và hệ đào tạo thuộc trách nhiệm và thẩm quyền.

III./ Nhiệm vụ

1. Hoạt động đào tạo

1.1. Nghiên cứu xác định nhu cầu đào tạo, xây dựng quy hoạch phát triển, lập chương trình, kế hoạch đào tạo các hệ, các bậc, các ngành đào tạo.

1.2. Là đầu mối xây dựng và triển khai quản lý học chế tín chỉ

1.3. Quản lý và thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập. Nghiên cứu đề xuất các hình thức, phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập của người học.  

1.4. Quản lý kết quả học tập của học sinh, sinh viên các bậc, hệ đào tạo. Quản lý văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm gốc kết quả học tập của học sinh sinh viên.

1.5. Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, văn bản…liên quan đến công tác đào tạo.

1.6. Làm đầu mối trực tiếp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo chủ trương của Bộ GD&ĐT và của Trường.

2. Hoạt động phối hợp với các khoa/phòng/ trung tâm trong và ngoài trường

2.1. Phối hợp với các khoa, bộ môn và đơn vị chức năng nghiên cứu đổi mới các hoạt động đào tạo, sử dụng hợp lý, hiệu quả các phòng học và giảng đường. giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên

2.2. Phối hợp với phòng công tác HSSV thực hiện xét chuyển khoá, chuyển hệ, thôi học, chuyển trường, bảo lưu kết quả học tập.

2.3. Phối hợp với phòng Tài chính kế toán ký kết, theo dõi và thanh lý các hợp đồng đào tạo với các địa phương.

2.4. Phối hợp với phòng Thanh tra- Khảo thí xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

2.5. Liên kết với các trường cao đẳng, đại học để trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác về đảm bảo chất lượng giáo dục.

2.6. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức tổ chức các kỳ thi tốt nghiệp của tất cả các hệ đào tạo.

2.7. Phối hợp với các trung tâm liên kết đào tạo tại các địa phương để quản lý công tác giảng dạy và học tập tại địa phương.

IV. Thông tin liên hệ

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Phó Trưởng phòng: TS. Hoàng Đức Quỳnh.

Địa chỉ: Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Di động: 0982235309

Gmail: hoangducquynh@gmail.com

Media/2_TH1029/Images/232c056f2-0-e.jpg

Phó trưởng phòng: Hoàng Đức Quỳnh