KHOA XÂY DỰNG

 

Media/2_TH1029/Images/15b140922278d826816966b296c4-f-e.jpg

 

I. Cơ cấu tổ chức

- Chủ nhiệm khoa: 01

- Phó Chủ nhiệm khoa: 01

- Chuyên ngành Xây dựng: 03 GV trong đó có 03 GV trình độ Thạc sĩ.

- Chuyên ngành Cơ khí: 06 GV trong đó có 04 GV trình độ Thạc sĩ, 02 GV trình độ Đại học.

II. Các chuyên ngành đào tạo chính

1. Hệ Cao đẳng

- Công nghệ kỹ thuật Xây dựng

- Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

- Kỹ thuật Xây dựng

2. Hệ Trung cấp

- Kỹ thuật Xây dựng

- Xây dựng dân dụng và công nghiệp

- Công nghệ kỹ thuật Cơ khí

- Cơ khí chế tạo

3. Một số hoạt động của khoa

 

Media/2_TH1029/Images/77bd5722699d93c3ca8ce17eb3b6-c-e.jpg

 

Media/2_TH1029/Images/6f35d1abef14154a4c05f7821b38-a-e.jpg

 

III. Cơ sở vật chất

- 01 phòng thí nghiệm thực hành Xây dựng

- 01 xưởng thực hành Cơ khí

IV. Chức năng nhiệm vụ

1/ Quản lý

  1. Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về chủ trương, quan điểm phát triển về chương trình đạo tào, nghiên cứu khoa học và quản lý chất lượng chuyên môn.
  2. Xây dựng, theo dõi, đánh giá, cải tiến chương trình đào tạo của các ngành, nghề ở trình độ cao đẳng và trung cấp.
  3. Tổ chức đánh giá trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, giáo viên.
  4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho các giáo viên trong khoa.
  5. Quản lý giảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh – sinh viên của khoa.
  6. Đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập. Quản lý, sử dụng hiệu quả các cơ sở vật chất thiết bị đào tạo của nhà trường.

2/ Tiến hành đào tạo.

2.1. Tổ chức biên soạn đề cương, giáo án đào cho các môn học đào tạo các ngành, nghề.

  1. . Tổ chức thực hành hoạt động đào tạo cho người học.
  1. Thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của người học.
  2. Tổ chức nghiên cứu áp dụng các phương pháp dạy học hiện đại và ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

3/ Các hoạt động khác

3.1. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, dịch vụ khoa học công nghệ, gắn đào tạo với sử dụng và các hoạt động hợp tác với các đối tác ngoài trường.

  1. . Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu đề tài các cấp phù hợp và hướng dẫn người học tham gia nghiên cứu khoa học.

IV/ Thông tin liên hệ

KHOA XÂY DỰNG - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Trưởng khoa: Ths Hoàng Minh Tuấn
Địa chỉ: Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Di động: 0948058882

Email: hoangtuan.ietc@gmail.com
 

Media/2_TH1029/Images/tuanf3099c44-4-e.jpg

Trưởng khoa:

Th.S Hoàng Minh Tuấn