KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

 

Media/2_TH1029/Images/431fbc7aa39059ce008194a5e247-6-e.jpg

 

I. Cơ cấu tổ chức

- Chủ nhiệm khoa: 01

- Bộ môn Tin học: 13 GV trong đó có 05 GV trình độ Thạc sĩ, 08 GV trình độ Đại học

- Bộ môn Ngoại ngữ: 06 GV trong đó có 03 GV trình độ Thạc sĩ, 03 GV trình độ Đại học

- Các tổ bộ môn Toán, Hoá, Giáo dục thể chất: 06 GV trong đó có 05 GV trình độ Thạc sĩ, 01 GV trình độ Đại học.

 

II. Các chuyên ngành đào tạo chính

1. Hệ Cao đẳng

- Công nghệ Thông tin

- Tin học Ứng dụng

- Tin học Văn phòng

- Công nghệ Thông tin Ứng dụng phần mềm

- Biên phiên dịch tiếng Anh Du lịch

2. Hệ Trung cấp

- Tin học Ứng dụng

- Tin học Văn phòng

- Công nghệ Thông tin Ứng dụng phần mềm

- Biên phiên dịch tiếng Anh Du lịch

3. Một số hoạt động

 

Media/2_TH1029/Images/mtb803e70e-7-e.jpg

  Ngành tin học

 

Media/2_TH1029/Images/ta68341a7b-0-e.jpg

Ngành tiếng Anh du lịch

III. Cơ sở vật chất

- 05 phòng thực hành Tin học

- 02 phòng học Ngoại ngữ

- 01 phòng thí nghiệm thực hành Hoá- Lý

 

IV. Chức năng nhiệm vụ

1/ Quản lý

  1. Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng về chủ trương, quan điểm phát triển về chương trình đạo tào, nghiên cứu khoa học và quản lý chất lượng chuyên môn
  2.  Xây dựng, theo dõi, đánh giá, cải thiến chương trình đào tạo của các ngành, nghề ở trình độ cao đẳng và trung cấp.
  3. Tổ chức đánh giá trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động trong khoa, và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng nâng cao cho họ.
  4. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho các nhân viên trong khoa.
  5. Quản lý, sử dụng hiệu quả các cơ sở vật chất thiết bị đào tạo của nhà trường.

2/ Tiến hành đào tạo.

  1. Tiến hành biên soạn đề cương, giáo án đào tạo cho các ngành, nghề.

2.2. Tổ chức thực hành hoạt động đào tạo cho người học.

2.3. Thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của người học.

  1.  Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

3/ Các hoạt động khác

  1. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các hoạt động hợp tác với các đối tác trong và ngoài trường.
  2. Chủ trì hoặc tham gia nghiên cứu đề tài các cấp phù hợp và hướng dẫn người học tham gia nghiên cứu khoa học.

IV/ Thông tin liên hệ

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN- TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Chủ nhiệm khoa: Ths Nguyễn Trung Thụ
Địa chỉ: Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên