Media/2_TH1029/Images/102a314bf-f-e.jpg

I) Cơ cấu tổ chức:

Phòng Tài chính kế toán có 05 người: 01 đồng chí trưởng phòng; và 4 đồng chí nhân viên. 01 trình độ Thạc sĩ và 04 trình độ Đại học.

II) Chức năng:

Giúp Hiệu trưởng nhà trường thực hiện các chức năng quản lý về tài chính kế toán trong nhà trường theo quy định của pháp luật.

 III) Nhiệm vụ:

  1. Xây dựng kế hoạch chi tiêu, lập dự toán ngân sách theo đúng chế độ chính sách và quản lý tài chính của Nhà nước và Bộ Công thương, đảm bảo phục vụ yêu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và sinh hoạt của Nhà trường.
  2. Tiến hành thu, chi, cấp phát và thanh toán kịp thời các khoản chi tiêu cho hoạt động của Nhà trường; bảo đảm cáp phát tiền lương, các khoản phụ cấp, học bổng cho cán bộ, giảng viên, giáo viên, công nhân viên và học sinh, sinh viên theo đúng kỳ hạn và đúng tiêu chuẩn, chế độ đã quy định. 
  3. Lập sổ sách chứng từ, làm báo cáo quyết toán theo đúng nguyên tắc của Luật Kế toán quy định.
  4. Có biện pháp quản lý và kiểm soát việc thu chi các nguồn vốn ngân sách cấp và các nguồn kinh phí Nhà trường tự thu; hướng dẫn kiểm soát các hoạt động thu chi trong Nhà trường, quản lý việc chi tiêu, thanh toán, mua sắm các loại vật tư, tài sản của Nhà trường, không để xảy ra tình trạng tham ô, lãng phí.
  5. Thực hiện việc kiểm kê vốn bằng tiền, các khoản thanh toán, thanh lý các tài sản vật tư của Nhà trường theo đúng thời hạn và chế độ đã quy định.
  6. Kế toán trưởng phải cùng với Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về công tác tài chính- kế toán của Trường với cơ quan tài chính cấp trên theo quy định của Luật Kế toán.
  7. Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng giao.

IV. Thông tin liên hệ

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Trưởng phòng: Nguyễn Đức Thế
Địa chỉ: Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên