Stt

Tên sách

Tình trạng

Chuyên ngành

 1.  

GT khung đào tạo an toàn lao động vệ sinh lao động

Mới

Khoa học chung

 1.  

GT lịch sử kiến trúc thế giới T1

Mới

Khoa học chung

 1.  

GT vẽ kỹ thuật

Mới

Khoa học chung

 1.  

Hướng dẫn giải bài tập hình học họa hình

Mới

Khoa học chung

 1.  

Hướng dẫn sử dụng Autocard 2012

Mới

Khoa học chung

 1.  

Hình học họa hình

Mới

Khoa học chung

 1.  

Hướng dẫn giải bài tập hình học họa hình

Mới

Khoa học chung

 1.  

Pháp luật đại cương

Mới

Khoa học chung

 1.  

Tin học đại cương

Mới

Khoa học chung

 1.  

Bài tập tin học đại cương

Mới

Khoa học chung

 1.  

Bài tập hóa đại cương

Mới

Khoa học chung

 1.  

ứng dụng excel

Mới

Khoa học chung

 1.  

Bài tập toán cao cấp T2

Mới

Khoa học chung

 1.  

Toán cao cấp T1

Mới

Khoa học chung

 1.  

Hóa đại cương

Mới

Khoa học chung

 1.  

Sử dụng Autocard

Mới

Khoa học chung

 1.  

BT vật lý đại cương T2

Mới

Khoa học chung

 1.  

Toán cao cấp T2

Mới

Khoa học chung

 1.  

BT toán cao cấp T1

Mới

Khoa học chung

 1.  

Pháp luật đại cương

Mới

Khoa học chung

 1.  

Mô tả việc làm

Mới

Khoa học chung

 1.  

Dạy học nâng cao chất lượng

Mới

Khoa học chung

 1.  

Tư tưởng nhân văn

Mới

Khoa học chung

 1.  

Văn bản pháp luật

Mới

Khoa học chung

 1.  

Cẩm nang kỹ thuật đa ngành

Mới

Khoa học chung

 1.  

Tổ chức quản lý y tế

Mới

Khoa học chung

 1.  

Mô tả việc làm

Mới

Khoa học chung

 1.  

Dạy học hiện đại nâng cao

Mới

Khoa học chung

 1.  

Tổ chức quản lý y tế

Mới

Khoa học chung

 1.  

Tư tưởng nhân văn

Mới

Khoa học chung

 1.  

Văn bản pháp luật

Mới

Khoa học chung

 1.  

Giáo dục thể chất

Mới

Khoa học chung

 1.  

Hướng dẫn giải BT toán cao cấp T1

Mới

Khoa học chung

 1.  

Triết học Mác Lenin

Mới

Khoa học chung

 1.  

Hỏi đáp lịch sử triết học

Mới

Khoa học chung

 1.  

Lịch sử Đảng CS Việt Nam

Mới

Khoa học chung

 1.  

Cội nguồn và sứ mệnh học thuyết

Mới

Khoa học chung

 1.  

Đường lối cách mạng Đảng

Mới

Khoa học chung

 1.  

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Mới

Khoa học chung

 1.  

Tư tưởng HCM

Mới

Khoa học chung

 1.  

Nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mac Lenin

Mới

Khoa học chung

 1.  

Pháp luật

Mới

Khoa học chung

 1.  

Chính trị

Mới

Khoa học chung

 1.  

Giáo trình chính trị

Mới

Khoa học chung

 1.  

Giáo dục QP AN T1

Mới

Khoa học chung

 1.  

Giáo dục QP-AN T2

Mới

Khoa học chung

 1.  

Giáo dục thể chất

Mới

Khoa học chung

 1.  

Tiếng anh

Mới

Khoa học chung

 1.  

Xác xuất thống kê

Mới

Khoa học chung

 1.  

Vẽ kthuat

Mới

Khoa học chung

 1.  

Giải BT hình học họa hình

Mới

Khoa học chung

 1.  

Di sản văn hóa Việt Nam

Mới

Khoa học chung

 

 

Sách chuyên ngành Điện

 

Stt

Tên sách

Tình trạng

Chuyên ngành

 1.  

GT cảm biến công nghiệp

Mới

Điện

 1.  

GT điện công nghiệp

Mới

Điện

 1.  

GT điện công trình

Mới

Điện

 1.  

GT điều khiển khí nén

Mới

Điện

 1.  

GT đo lường điện, điện tử

Mới

Điện

 1.  

GT kỹ thuật điện

Mới

Điện

 1.  

GT điện, điện tử công nghiệp

Mới

Điện

 1.  

GT kỹ thuật số

Mới

Điện

 1.  

GT lập trình PLC

Mới

Điện

 1.  

GT thực hành trang bị điện theo pp Modun

Mới

Điện

 1.  

Điều khiền logic

Mới

Điện

 1.  

421 mạch điện

Mới

Điện

 1.  

Cơ sở tự động điều khiển

Mới

Điện

 1.  

250 bài tập KT điện tử

Mới

Điện

 1.  

Trang bị điện -  điện tử

Mới

Điện

 1.  

Lý thuyết đàn hồi

Mới

Điện

 1.  

BT kỹ thuật đo

Mới

Điện

 1.  

Tính toán thiết kế thiết bị điều khiển

Mới

Điện

 1.  

BT kỹ thuật điện tử

Mới

Điện

 1.  

Sửa chữa máy điện

Mới

Điện

 1.  

Tính toán thiết kê thiết bị Đtử công suất

Mới

Điện

 1.  

Máy điện 1

Mới

Điện

 1.  

Máy điện 2

Mới

Điện

 1.  

Cơ sở lý thuyết mạch

Mới

Điện

 1.  

BT kỹ thuật điện

Mới

Điện

 1.  

Trang bị điện tử

Mới

Điện

 1.  

Linh kiện bán dẫn

Mới

Điện

 1.  

Kỹ thuật điện tử

Mới

Điện

 1.  

Điện tử số

Mới

Điện

 1.  

Linh kiện điện tử

Mới

Điện

 1.  

Máy điện tổng quát

Mới

Điện

 1.  

Kỹ thuật mạch điện tử T1

Mới

Điện

 1.  

Kỹ thuật mạch Đtử T2

Mới

Điện

 1.  

Nguyên lý kỹ thuật điện tử

Mới

Điện

 1.  

Vi xử lý

Mới

Điện

 1.  

Vật lý đại cương 2

Mới

Điện

 1.  

Tự động hóa và điều khiên thiết bị điện

Mới

Điện

 1.  

Cơ sở kỹ thuật điện tử số

Mới

Điện

 1.  

KThuat lắp đặt trạm biến áp

Mới

Điện

 1.  

Lưới điện và hệ thống điện T1

Mới

Điện

 1.  

Lưới điện và hệ thống điện T3

Mới

Điện

 1.  

Máy biến áp

Mới

Điện

 1.  

BT phần điện trong nhà máy điện

Mới

Điện

 1.  

BT kỹ thuật điện

Mới

Điện

 1.  

Sổ tay lựa chọn và tra cứu thiết bị điện

Mới

Điện

 1.  

Máy điện 1

Mới

Điện

 1.  

Máy điện 2

Mới

Điện

 1.  

Thiết kế mạch

Mới

Điện

 1.  

Khí cụ điện

Mới

Điện

 1.  

Hệ thống ĐKhiển tự động khí nén

Mới

Điện

 1.  

Lý thuyết động cơ đốt trong

Mới

Điện

 1.  

Nguyên lý cắt kim loại

Mới

Điện

 1.  

Cung cấp điện

Mới

Điện

 1.  

Lý thuyết mạch T1

Mới

Điện

 1.  

Lý thuyết mạch T2

Mới

Điện

 1.  

Điều chỉnh tự động truyền mạch điện

Mới

Điện

 1.  

Máy điện và mạch điều khiển

Mới

Điện

 1.  

Kỹ thuật điều khiển tự động T1

Mới

Điện

 1.  

Kỹ thuật điều khiển tự động T2

Mới

Điện

 1.  

BT điều khiển tự động

Mới

Điện

 1.  

Bảo vệ các hệ thống điện

Mới

Điện

 1.  

Hướng dẫn thiết kế lắp đặt mạng điện

Mới

Điện

 1.  

Hướng dẫn đọc sơ đồ mạch điện

Mới

Điện

 1.  

Kthuat số

Mới

Điện

 1.  

Bảo vệ các hệ thống điện

Mới

Điện

 1.  

Điện kthuat

Mới

Điện

 1.  

Khí cụ điện

Mới

Điện

 1.  

Các bộ cảm biến

Mới

Điện

 1.  

Lưới điện và hệ thống điện T1

Mới

Điện

 1.  

Lưới điện và hệ thống điện T2

Mới

Điện

 1.  

Khí cụ điện

Mới

Điện

 1.  

Vật liệu điện

Mới

Điện

 1.  

Kỹ thuật quấn dây

Mới

Điện

 1.  

Vật liệu bán dẫn

Mới

Điện

 1.  

Cơ điện tử

Mới

Điện

 1.  

Thiết kế cấp điện

Mới

Điện

 1.  

Điện tử công suất

Mới

Điện

 1.  

Cơ sở lý thuyết mạch điện

Mới

Điện

 1.  

BT kỹ thuật điện

Mới

Điện

 1.  

BT phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp

Mới

Điện

 1.  

Điện tử công suất

Mới

Điện

 1.  

Bài tập cung cấp điện

Mới

Điện

 1.  

Bài tập kỹ thuật điện

Mới

Điện

 1.  

Bảo vệ các hệ thống điện

Mới

Điện

 1.  

Công nghệ thiết bị điện

Mới

Điện

 1.  

Các máy điện và máy biến thế

Mới

Điện

 1.  

Cẩm nang thiết bị đóng cắt

Mới

Điện

 1.  

Điện công nghiệp

Mới

Điện

 1.  

Điện kỹ thuật

Mới

Điện

 1.  

Giáo trình cung cấp điện

Mới

Điện

 1.  

Giáo trình trang bị điện

Mới

Điện

 1.  

Đo lường các đại lượng điện và không điện

Mới

Điện

 1.  

Kỹ thuật số

Mới

Điện

 1.  

Kỹ thuật lắp đặt điện nhà

Mới

Điện

 1.  

Điện dân dụng và công nghiệp

Mới

Điện

 1.  

Truyền động điện

Mới

Điện

 1.  

Hệ thống cung cấp điện

Mới

Điện

 1.  

Hướng dẫn lắp đặt mạng điện

Mới

Điện

 1.  

Hướng dẫn KT lắp đạt ống luồn dây

Mới

Điện

 1.  

Hướng dẫn thiết kế mạng điện XNCN

Mới

Điện

 1.  

Thiết kế lắp đặt điện nhà

Mới

Điện

 1.  

Kỹ thuật số

Mới

Điện

 1.  

Vật liệu điện

Mới

Điện

 1.  

Kỹ thuật mạch điện tử

Mới

Điện

 1.  

Vật liệu học

Mới

Điện

 1.  

Lưới điện

Mới

Điện

 1.  

Vật lý kỹ thuật

Mới

Điện

 1.  

Kỹ thuật nhiệt

Mới

Điện

 1.  

Điện tử công suất

Mới

Điện

 1.  

Thiết kế cấp điện

Mới

Điện

 1.  

Khí cụ điện

Mới

Điện

 1.  

Kỹ thuật nhiệt

Mới

Điện

 1.  

BT kỹ thuật điện tử

Mới

Điện

 1.  

Điện kỹ thuật

Mới

Điện

 1.  

Kỹ thuật nhiệt

Mới

Điện

 1.  

Kỹ thuật số

Mới

Điện

 1.  

Điện tử ứng dụng

Mới

Điện

 1.  

Lý thuyết mạch T1

Mới

Điện

 1.  

Bảo vệ rơ le

Mới

Điện

 1.  

Điều chỉnh tự động

Mới

Điện

 1.  

Kthuat mạch điện tử

Mới

Điện

 1.  

BT kthuat điện

Mới

Điện

 1.  

Hướng dẫn dọc sơ đồ mạch điện

Mới

Điện

 1.  

Truyền nhiệt

Mới

Điện

 1.  

Kỹ thuật vi điều khiển

Mới

Điện

 

Sách chuyên ngành cơ khí

 

Stt

Tên sách

Tình trạng

Chuyên ngành

 1.  

Nguyên lý máy

Mới

Cơ khí

 1.  

BT vẽ KT cơ khí T1

Mới

Cơ khí

 1.  

BT vẽ KT cơ khí T2

Mới

Cơ khí

 1.  

BT cơ học ứng dụng

Mới

Cơ khí

 1.  

BT sức bền vật liệu

Mới

Cơ khí

 1.  

Sức bền vật liệu

Mới

Cơ khí

 1.  

Sức bền vật liệu T1

Mới

Cơ khí

 1.  

Sức bền vật liệu T2

Mới

Cơ khí

 1.  

Chi tiết máy

Mới

Cơ khí

 1.  

Cơ học ứng dụng

Mới

Cơ khí

 1.  

Cơ học kỹ thuật

Mới

Cơ khí

 1.  

BT sức bền vật liệu

Mới

Cơ khí

 1.  

Nguyên lý cắt

Mới

Cơ khí

 1.  

Nguyên lý máy T1

Mới

Cơ khí

 1.  

Nguyên lý máy T2

Mới

Cơ khí

 1.  

Lý thuyết chuyên môn nguội sửa chữa

Mới

Cơ khí

 1.  

GT công nghệ uốn

Mới

Cơ khí

 1.  

Lý thuyết chuyên mô nghề tiện

Mới

Cơ khí

 1.  

Cơ kỹ thuật

Mới

Cơ khí

 1.  

Vật liệu cơ khí

Mới

Cơ khí

 1.  

Dung sai lắp ghép

Mới

Cơ khí

 1.  

Lý thuyết chuyên môn nguội

Mới

Cơ khí

 1.  

GT công nghệ uốn

Mới

Cơ khí

 1.  

Lý thuyết chuyên môn nghề tiện

Mới

Cơ khí

 1.  

Cơ kỹ thuật

Mới

Cơ khí

 1.  

Vật liệu cơ khí

Mới

Cơ khí

 1.  

Dung sai lắp ghép

Mới

Cơ khí

 1.  

Công nghệ may

Mới

Cơ khí

 1.  

Cấu tạo máy xúc

Mới

Cơ khí

 1.  

Cơ kỹ thuật

Mới

Cơ khí

 1.  

Cơ học kết cấu T2

Mới

Cơ khí

 1.  

Công nghệ hàn

Mới

Cơ khí

 1.  

Công nghệ sơn

Mới

Cơ khí

 1.  

Cơ học T1

Mới

Cơ khí

 1.  

Thực hành động cơ đốt trong

Mới

Cơ khí

 1.  

Dung sai lắp ghép

Mới

Cơ khí

 1.  

Cơ kỹ thuật

Mới

Cơ khí

 1.  

Vẽ kthuat cơ khí T1

Mới

Cơ khí

 1.  

Thiết kế chi tiết máy

Mới

Cơ khí

 1.  

Kỹ thuật hàn T1

Mới

Cơ khí

 1.  

Kỹ thuật hàn T2

Mới

Cơ khí

 1.  

BT cơ học ứng dụng

Mới

Cơ khí

 1.  

BT cơ học lý thuyết

Mới

Cơ khí

 1.  

Dung sai và lắp ghép

Mới

Cơ khí

 1.  

Cơ học

Mới

Cơ khí

 1.  

Vẽ Kthuat cơ khí T2

Mới

Cơ khí

 1.  

Cơ học kết cấu T2

Mới

Cơ khí

 1.  

Bt vẽ kthuat cơ khí T1

Mới

Cơ khí

 1.  

Cơ học lý thuyết

Mới

Cơ khí

 1.  

Cơ sở cắt gọt kim loại

Mới

Cơ khí

 1.  

Sổ tay dung sái lắp ghé

Mới

Cơ khí

 1.  

Bt đàn hồi ứng dụng

Mới

Cơ khí

 1.  

GT vẽ kỹ thuật

Mới

Cơ khí

 1.  

Cơ học T2

Mới

Cơ khí

 1.  

Kthuat đo T1

Mới

Cơ khí

 1.  

BT vẽ kthuat cơ khí

Mới

Cơ khí

 1.  

BT kthuat đo

Mới

Cơ khí

 1.  

Cơ học T1

Mới

Cơ khí

 1.  

Vẽ kthuat

Mới

Cơ khí

 1.  

Hệ điều khiển

Mới

Cơ khí

 1.  

Lý thuyết điều khiển

Mới

Cơ khí

 1.  

Vật liệu và công nghệ cơ khí

Mới

Cơ khí

 1.  

Nguyên lý máy

Mới

Cơ khí

 1.  

GT kỹ thuật cơ khí

Mới

Cơ khí

 1.  

GT sửa chữa hệ thống di chuyển

Mới

Cơ khí

 1.  

GT tua bin thủy lực

Mới

Cơ khí

 1.  

GT cơ học lý thuyết

Mới

Cơ khí - Xây dựng

 1.  

GT cơ học lý thuyết

Mới

Cơ khí -Xây dựng

 1.  

GT sức bền vật liệu

Mới

Cơ khí - Xây dựng

 1.  

GT bài giảng sức bền vật liệu

Mới

Cơ khí – Xây dựng

 1.  

Hướng dẫn giải bài tập lớn sức bền vật liệu

Mới

Cơ khí – Xây dựng

 1.  

Cơ học kết cấu T1

Mới

Cơ khí – Xây dựng

 1.  

Cơ học kết cấu -  T1 hệ tĩnh định

Mới

Cơ khí – Xây dựng

 1.  

Cơ học kết cấu T2

Mới

Cơ khí – Xây dựng

 1.  

Cơ học lý thuyết dung cho ngành KT và QH

Mới

Cơ khí – Xây dựng

 1.  

Cơ học lý thuyết

Mới

Cơ khí – Xây dựng

 1.  

Cơ học môi trường liên tục

Mới

Cơ khí – Xây dựng

 1.  

Cơ học và kết cấu công trình

Mới

Cơ khí – Xây dựng

 1.  

 Cơ học lý thuyết

Mới

Cơ khí – Xây dựng

 1.  

Cơ học kỹ thuật T1

Mới

Cơ khí – Xây dựng

 1.  

Công nghệ may

Mới

Công nghệ ôtô

 1.  

Sửa chữa điện ô tô

Mới

Công nghệ ôtô

 1.  

Cấu tạo và sửa chữa ô tô

Mới

Công nghệ ôtô

 1.  

Sửa chữa gầm ô tô

Mới

Công nghệ ôtô

 1.  

Sửa chữa ô tô

Mới

Công nghệ ô tô

 1.  

Cấu tạo và sửa chữa ô tô

Mới

Công nghệ ô tô

 1.  

Sửa chữa gầm ô tô

Mới

Công nghệ ô tô

 1.  

GT công nghệ kỹ thuật hàn

Mới

Cơ khí – Điện

 1.  

GT cao đẳng nghề hàn T1

Mới

Cơ khí – Điện

 1.  

GT cao đẳng nghề hàn T2

Mới

Cơ khí – Điện

 1.  

GT cao đẳng nghề hàn T3

Mới

Cơ khí – Điện

 

Sách chuyên ngành xây dựng

Stt

Tên sách

Tình trạng

Chuyên ngành

 1.  

Đề bài và hướng dẫn giải bài tập lớn SBVL và CHK

Mới

Xây dựng

 1.  

Đồ án cơ học đất nền móng

Mới

Xây dựng

 1.  

Đồ án môn hoc KCBT sàn sườn toán khối

Mới

Xây dựng

 1.  

Đô thị học – những khái niệm mở đầu

Mới

Xây dựng

 1.  

English for computing

Mới

 

 1.  

Gt bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản

Mới

Xây dựng

 1.  

GT cấp nước

Mới

Xây dựng

 1.  

GT cấp thoát nước – ĐHKT

Mới

Xây dựng

 1.  

GT cấp thoát nước trong nhà

Mới

Xây dựng

 1.  

GT cấu tạo kiến trúc

Mới

Xây dựng

 1.  

GT cấu tạo máy lu

Mới

Xây dựng

 1.  

GT cơ học xây dựng

Mới

Xây dựng

 1.  

GT dự toán XDCB

Mới

Xây dựng

 1.  

GT định giá sản phẩm xây dựng

Mới

Xây dựng

 1.  

GT định mức đơn giá trong xây dựng

Mới

Xây dựng

 1.  

GT đơn giá và định mức dự toán XD cơ bản

Mới

Xây dựng

 1.  

GT đo đạc

Mới

Xây dựng

 1.  

GT kinh tế xây dựng

Mới

Xây dựng

 1.  

GT kỹ thuật nề theo PP Modun

Mới

Xây dựng

 1.  

GT kỹ thuật thi công

Mới

Xây dựng

 1.  

GT kỹ thuật thi công

Mới

Xây dựng

 1.  

GT kỹ thuật thi công xây dựng

Mới

Xây dựng

 1.  

Kỹ thuật thi công T1

Mới

Xây dựng

 1.  

GT kỹ thuật thi công T2

Mới

Xây dựng

 1.  

GT kỹ thuật sử lý chất thải công nghiệp

Mới

Xây dựng

 1.  

GT lập định mức xây dựng

Mới

Xây dựng

 1.  

GT quản lý chất lượng môi trường

Mới

Xây dựng

 1.  

GT quản ly chất thải nguy hại

Mới

Xây dựng

 1.  

GT quản lý và sử dụng chất thải rắn

Mới

Xây dựng

 1.  

GT quản lý xây dựng

Mới

Xây dựng

 1.  

GT quy hoạch QL kiến trúc cảnh quan đô thị

Mới

Xây dựng

 1.  

GT sử dụng máy lu

Mới

Xây dựng

 1.  

GT thí nghiệm vật liệu xây dựng

Mới

Xây dựng

 1.  

GT thiết kế các phương án cầu

Mới

Xây dựng

 1.  

GT thiết kế kiến trúc nhà dân dụng

Mới

Xây dựng

 1.  

GT tổ chức thi công

Mới

Xây dựng

 1.  

GT tổ chức thi công xây dựng

Mới

Xây dựng

 1.  

GT tổ chức thi công xây dựng

Mới

Xây dựng

 1.  

GT vật liệu xây dựng

Mới

Xây dựng

 1.  

GT vật liệu xây dựng

Mới

Xây dựng

 1.  

GT sử lý nước thải SH và CN bằng pp sinh học

Mới

Xây dựng

 1.  

Hướng dẫn giải bài tập đồ án quy hoạch

Mới

Xây dựng

 1.  

Động lực học công trình

Mới

Xây dựng

 1.  

ổn định động lực học công trình

Mới

Xây dựng

 1.  

Hỏi đáp thiết kế thi công nhà cao tầng T1

Mới

Xây dựng

 1.  

Hỏi đáp thiết kế thi công nhà cao tầng T2

Mới

Xây dựng

 1.  

Hợp tuyển thiết kế đô thị

Mới

Xây dựng

 1.  

Hướng dẫn sử dụng ETABS phần mềm chuyên dụng

Mới

Xây dựng

 1.  

Thực hành tính toán nhà cao tầng

Mới

Xây dựng

 1.  

Hướng dẫn sử dụng phần mềm GIS

Mới

Xây dựng

 1.  

Ván khuôn và dàn giáo

Mới

Xây dựng

 1.  

Máy xây dựng

Mới

Xây dựng

 1.  

Máy xây dựng

Mới

Xây dựng

 1.  

Môi trường trong xây dựng

Mới

Xây dựng

 1.  

Tổ chức thi công xây dựng

Mới

Xây dựng

 1.  

Bài tập cơ học đất

Mới

Xây dựng

 1.  

Bài tập cơ học kết cấu

Mới

Xây dựng

 1.  

Bài tập cơ học lý thuyết

Mới

Xây dựng

 1.  

Bài tập đồ án môn học kết cấu BTCT

Mới

Xây dựng

 1.  

Cấu tạo kiến trúc

Mới

Xây dựng

 1.  

Cấu tạo kiến trúc

Mới

Xây dựng

 1.  

BT và đò án môn học kết cấu BTCT

Mới

Xây dựng

 1.  

Câu hỏi và bài tập thực hành tổ chức thi công

Mới

Xây dựng

 1.  

Kết cấu xây dựng

Mới

Xây dựng

 1.  

Kỹ thuật thi công

Mới

Xây dựng

 1.  

Pháp luật và xây dựng

Mới

Xây dựng

 1.  

Quản lý xây dựng

Mới

Xây dựng

 1.  

Tổ chức thi công

Mới

Xây dựng

 1.  

Tổ chức thi công

Mới

Xây dựng

 1.  

Các phương pháp thi công

Mới

Xây dựng

 1.  

Nền và móng

Mới

Xây dựng

 1.  

Nền móng  công trình

Mới

Xây dựng

 1.  

Cẩm nang kết cấu xây dựng

Mới

Xây dựng

 1.  

Cấu tạo BTCT

Mới

Xây dựng

 1.  

Các pp thi công xây dựng

Mới

Xây dựng

 1.  

Hướng dẫn đồ án nền và móng

Mới

Xây dựng

 1.  

Hướng dẫn đồ án môn học nền và móng

Mới

Xây dựng

 1.  

Các pp thi công đất

Mới

Xây dựng

 1.  

Cấu tạo máy ủi

Mới

Xây dựng

 1.  

Gt công nhân kỹ thuật

Mới

Xây dựng

 1.  

Kết cấu bê tông cốt thép

Mới

Xây dựng

 1.  

Kết cấu bê tong

Mới

Xây dựng

 1.  

Dự toán xây dựng

Mới

Xây dựng

 1.  

Các phương pháp cải tạo đất

Mới

Xây dựng

 1.  

Vẽ kỹ thuật

Mới

Xây dựng

 1.  

Sức bền vật liệu

Mới

Xây dựng

 1.  

Thí nghiệm VLXD

Mới

Xây dựng

 1.  

Công nghệ ván khuôn

Mới

Xây dựng

 1.  

Bảo vệ môi trường trong xây dựng

Mới

Xây dựng

 1.  

Cải tạo bê tong cốt thép

Mới

Xây dựng

 1.  

Ván khuôn và dàn giáo

Mới

Xây dựng

 1.  

Đo đạc

Mới

Xây dựng

 1.  

Tính toán thực hành nền móng

Mới

Xây dựng

 1.  

Sức bền vật liệu T2

Mới

Xây dựng

 1.  

Thiết kế nền nhà

Mới

Xây dựng

 1.  

Giám sát thi công

Mới

Xây dựng

 1.  

Sổ tay thực hành hàng

Mới

Xây dựng

 1.  

Sức bền vật liệu

Mới

Xây dựng

 1.  

BT cơ học kết cấu

Mới

Xây dựng

 1.  

 

 

 

 1.  

Sức bền vật liệu

Mới

Xây dựng

 1.  

Cơ học T2

Mới

Xây dựng

 1.  

Gia cố nền và móng

Mới

Xây dựng

 1.  

Bt cơ học ứng dụng

Mới

Xây dựng

 1.  

GT kết cấu XD

Mới

Xây dựng

 1.  

Kết cấu bê tông cốt thép

Mới

Xây dựng

 1.  

Tổ chức thi công XD

Mới

Xây dựng

 1.  

Bt địa chất

Mới

Xây dựng

 1.  

Hỏi đáp thiết kế thi công

Mới

Xây dựng

 1.  

Kết cấu bê tong

Mới

Xây dựng

 1.  

Lý thuyết và Bt sức bền vật liệu

Mới

Xây dựng

 1.  

Nền và móng

Mới

Xây dựng

 1.  

Cấp thoát nước

Mới

Xây dựng

 1.  

Kỹ thuật thi công T2

Mới

Xây dựng

 1.  

Kết cấu thép

Mới

Xây dựng

 1.  

Kết cấu thép

Mới

Xây dựng

 1.  

Tính toán thực hành cấu kiện bê tông

Mới

Xây dựng

 1.  

Máy XD

Mới

Xây dựng

 1.  

Hướng dẫn thiết kế kết cấu bê tông

Mới

Xây dựng

 1.  

Hướng dẫn thiết kế nhà cao tầng

Mới

Xây dựng

 1.  

Kỹ thuật nề

Mới

Xây dựng

 1.  

BT cơ học kết cấu

Mới

Xây dựng

 1.  

Bài giảng sức bền vật liệu

Mới

Xây dựng

 1.  

Sức bền vật liệu T1

Mới

Xây dựng

 1.  

Kỹ thuật thi công T1

Mới

Xây dựng

 1.  

Động đất

Mới

Xây dựng

 1.  

Các bẩng tính nền móng

Mới

Xây dựng

 1.  

BT sức bền vật liệu

Mới

Xây dựng

 1.  

Môi trường trong XD

Mới

Xây dựng

 1.  

Tiên lượng XD

Mới

Xây dựng

 1.  

Bt địa chất cơ học

Mới

Xây dựng

 1.  

Thiết kế biện pháp thi công

Mới

Xây dựng

 1.  

Công nghệ ván khuôn

Mới

Xây dựng

 1.  

Đồ án môn học kết cấu BTCT

Mới

Xây dựng

 1.  

Tính toán thực hành cấu kiện bê tong

Mới

Xây dựng

 1.  

Quản lý chất lượng môi trường

Mới

Xây dựng

 1.  

Máy XD

Mới

Xây dựng

 1.  

Cấu tạo kiến trúc

Mới

Xây dựng

 1.  

Định mức đơn giá trong XD

Mới

Xây dựng

 1.  

Điện công trình

Mới

Xây dựng

 1.  

Đồ án nền móng

Mới

Xây dựng

 1.  

Các phương pháp thi công đất

Mới

Xây dựng

 1.  

Sức bền vật liệu

Mới

Xây dựng

 1.  

Các bảng tra hỗ trợ tính toán kết cấu

Mới

Xây dựng

 1.  

Tổ chức thi công

Mới

Xây dựng

 1.  

Các pp thi công

Mới

Xây dựng

 1.  

Sức bền vật liệu

Mới

Xây dựng

 1.  

Giám sát thi công

Mới

Xây dựng

 1.  

Bt cơ học kết cấu T2

Mới

Xây dựng

 1.  

Hỏi đáp thiết kế thi công nhà cao tầng

Mới

Xây dựng

 1.  

Hỏi đáp chất lượng thi công công trình XD

Mới

Xây dựng

 1.  

Sức bền vật liệu

Mới

Xây dựng

 1.  

Móng cọc

Mới

Xây dựng

 1.  

Đào tạo công nhân

Mới

Xây dựng

 1.  

Pháp luật và xây dựng

Mới

Xây dựng

 1.  

Cơ học XD

Mới

Xây dựng

 1.  

Quản lý XD

Mới

Xây dựng

 1.  

Lập định mức XD

Mới

Xây dựng

 1.  

Câu hỏi và Bt tổ chức thi công

Mới

Xây dựng

 1.  

Định mức dự toán

Mới

Xây dựng

 1.  

Cơ học kết cấu

Mới

Xây dựng

 1.  

Hướng dẫn giải BT sức bền vật liệu

Mới

Xây dựng

 1.  

Hàn cống

Mới

Xây dựng

 1.  

Hàn kết cấu thép

Mới

Xây dựng

 1.  

Đồ án môn học kết cấu bê tong

Mới

Xây dựng

 1.  

Hướng dẫn giải Bt sức bền VLieu

Mới

Xây dựng

 1.  

Các pp xđịnh độ chính xác

Mới

Xây dựng

 1.  

Đồ án môn học nền móng

Mới

Xây dựng

 1.  

Bt cơ học đất

Mới

Xây dựng

 1.  

Bt địa kỹ thuật

Mới

Xây dựng

 1.  

Thiết kế điển hình công sở

Mới

Xây dựng

 1.  

Thiết kế điển hình ký túc

Mới

Xây dựng

 1.  

Thiết kế điển hình nhà ở

Mới

Xây dựng

 1.  

Thiết kế điển hình khu trung tâm

Mới

Xây dựng

 1.  

Thiết kế điển hình bệnh viện huyện

Mới

Xây dựng

 1.  

Thiết kế điển hình bộ phận công sở

Mới

Xây dựng

 1.  

Thiết kế điển hình trường dạy nghề

Mới

Xây dựng

 1.  

Thiết kế điển hình cơ quan hành chính

Mới

Xây dựng

 1.  

Thiết kế điển hình sở ban ngành

Mới

Xây dựng

 1.  

Thiết kế điển hình nhà làm việc của cquan xã

Mới

Xây dựng

 1.  

Cẩm nang kết cấu XD

Mới

Xây dựng

 1.  

Mẫu nhà tự xây

Mới

Xây dựng

 1.  

GT khai thác máy XD

Mới

Xây dựng

 1.  

Khai thác máy XD

Mới

Xây dựng

 1.  

Cấu tạo máy xúc

Mới

Xây dựng

 1.  

Điện công trình

Mới

Xây dựng – Điện

 

 

Sách chuyên ngành kinh tế

Stt

Tên sách

Tình trạng

Chuyên ngành

 1.  

GT tài chính doanh nghiệp

Mới

Kinh tế

 1.  

GT thống kê doanh nghiệp

Mới

Kinh tế

 1.  

Kinh tế học vi mô

Mới

Kinh tế

 1.  

Kế toán TCDN

Mới

Kinh tế

 1.  

Nguyên lý KT học vĩ mô

Mới

Kinh tế

 1.  

Luật kinh tế

Mới

Kinh tế

 1.  

Luật đầu tư

Mới

Kinh tế

 1.  

Luật chứng khoán

Mới

Kinh tế

 1.  

Kế toán TCDN

Mới

Kinh tế

 1.  

Kế toán doanh nghiệp

Mới

Kinh tế

 1.  

Bài tập KT học vi mô

Mới

Kinh tế

 1.  

Bài tập KT học vi mô chọn lọc

Mới

Kinh tế

 1.  

Lịch sử các học thuyết

Mới

Kinh tế

 1.  

Quản lý nguồn nhân lực

Mới

Kinh tế

 1.  

500 câu hỏi trắc nghiệm kinh tế vi mô

Mới

Kinh tế

 1.  

Pháp luật kinh tế

Mới

Kinh tế

 1.  

Kế toán  quản trị DN

Mới

Kinh tế

 1.  

Lý thuyết kiểm toán

Mới

Kinh tế

 1.  

Câu hỏi BT môn thuế

Mới

Kinh tế

 1.  

Thống kê DN

Mới

Kinh tế

 1.  

Lý thuyết thuế

Mới

Kinh tế

 1.  

Lý thuyết và chính sách thuế

Mới

Kinh tế

 1.  

Nghiên cứu marketing

Mới

Kinh tế

 1.  

Hóa lợi nhuận DN

Mới

Kinh tế

 1.  

Phân tích TCDN

Mới

Kinh tế

 1.  

Kinh tế học vi mô

Mới

Kinh tế

 1.  

Quản lý dự án đầu tư

Mới

Kinh tế

 1.  

Quản trịn TCDN

Mới

Kinh tế

 1.  

Bài giảng Kte lượng

Mới

Kinh tế

 1.  

Đại cương về xã hội học

Mới

Kinh tế

 1.  

Cơ sở hình thành giá cả

Mới

Kinh tế

 1.  

Khoa học hàng hóa

Mới

Kinh tế

 1.  

Khoa học quản lý

Mới

Kinh tế

 1.  

Kinh tế phát triển

Mới

Kinh tế

 1.  

Ktoan công ty chứng khoán

Mới

Kinh tế

 1.  

KToan Ngân hàng thương mại

Mới

Kinh tế

 1.  

Ktoan quản trị DN

Mới

Kinh tế

 1.  

Ktoan tài chính

Mới

Kinh tế

 1.  

Ktoan tài chính

Mới

Kinh tế

 1.  

Lịch sử các học thuyết Kte

Mới

Kinh tế

 1.  

Lý thuyết kiểm toán

Mới

Kinh tế

 1.  

Lý thuyết kiểm toán

Mới

Kinh tế

 1.  

Lý thuyết tài chính

Mới

Kinh tế

 1.  

Lý thuyết thống kê

Mới

Kinh tế

 1.  

Marketing

Mới

Kinh tế

 1.  

Nghiệp vụ thuế

Mới

Kinh tế

 1.  

Giao tiếp trong kinh doanh

Mới

Kinh tế

 1.  

Quản trị marketing

Mới

Kinh tế

 1.  

Quản trị chiến lược

Mới

Kinh tế

 1.  

Quản trị nhân lực

Mới

Kinh tế

 1.  

Quản trị chất lượng

Mới

Kinh tế

 1.  

Quản trị sản xuât

Mới

Kinh tế

 1.  

Ktoan quản trị

Mới

Kinh tế

 1.  

Quản trị TCDN

Mới

Kinh tế

 1.  

Quản trị văn phòng

Mới

Kinh tế

 1.  

Thương mại điện tử

Mới

Kinh tế

 1.  

Quản trị dự án

Mới

Kinh tế

 1.  

Quản trị doanh nghiệp

Mới

Kinh tế

 1.  

Kỹ năng thuyết trình

Mới

Kinh tế

 1.  

Kinh tế học vi mô

Mới

Kinh tế

 1.  

Pháp luật kinh tế

Mới

Kinh tế

 1.  

Kinh tế quốc tế

Mới

Kinh tế

 1.  

Lập dự án đầu tư

Mới

Kinh tế

 1.  

Phân tích BCTC

Mới

Kinh tế

 1.  

Ktoan TCDN

Mới

Kinh tế

 1.  

Marketing căn bản

Mới

Kinh tế

 1.  

Cẩm nang Kthuat đa ngành

Mới

Kinh tế

 1.  

Hướng dẫn phân loại HĐ thương mại

Mới

Kinh tế

 1.  

Pháp luật đại cương

Mới

Kinh tế

 1.  

KToan quản trị

Mới

Kinh tế

 1.  

Lý thuyết kiểm toán

Mới

Kinh tế

 1.  

Thuế

Mới

Kinh tế

 1.  

Thống kê DN

Mới

Kinh tế

 1.  

Lý thuyết và chính sách thuế

Mới

Kinh tế

 1.  

Nghiên cứu marketing

Mới

Kinh tế

 1.  

Hóa lợi nhuận DN

Mới

Kinh tế

 1.  

Phân tích TCDN

Mới

Kinh tế

 1.  

Kinh tế học vi mô

Mới

Kinh tế

 1.  

Quản trị dự án đầu tư

Mới

Kinh tế

 1.  

Bài giảng kinh tế lượng

Mới

Kinh tế

 1.  

Đại cương về xã hội học

Mới

Kinh tế

 1.  

Cơ sở hình thành giá cả

Mới

Kinh tế

 1.  

Khoa học hàng hóa

Mới

Kinh tế

 1.  

Ktoan công ty chứng khoán

Mới

Kinh tế

 1.  

Ktoan quản trị Dn

Mới

Kinh tế

 1.  

Ktoan tài chính

Mới

Kinh tế

 1.  

Ktoan tài chính

Mới

Kinh tế

 1.  

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Mới

Kinh tế

 1.  

Lý thuyết kiểm toán

Mới

Kinh tế

 1.  

Lý thuyết thống kê

Mới

Kinh tế

 1.  

Marketing

Mới

Kinh tế

 1.  

Nghiệp vụ thuế

Mới

Kinh tế

 1.  

Thị trường chứng khoán

Mới

Kinh tế

 1.  

Pháp luật kinh tế

Mới

Kinh tế

 1.  

Kinh tế học vi mô

Mới

Kinh tế

 1.  

Kế toán quản trị DN

Mới

Kinh tế

 1.  

Pháp luật đại cương

Mới

Kinh tế

 1.  

Kinh tế lượng

Mới

Kinh tế

 1.  

BT KToan ngân hàng thương mại

Mới

Kinh tế

 1.  

Ktoan quản trị chi phí

Mới

Kinh tế

 1.  

Phân tích đầu tư chứng khoán

Mới

Kinh tế

 1.  

Kte vĩ mô 1

Mới

Kinh tế

 1.  

Phân tích BCTC

Mới

Kinh tế

 1.  

Nguyên lý Ktoan

Mới

Kinh tế

 1.  

Ktoan tài chính

Mới

Kinh tế

 1.  

Ktian tài chính

Mới

Kinh tế

 1.  

Lịch sử các học thuyết kte

Mới

Kinh tế

 1.  

Tchinh DN

Mới

Kinh tế

 1.  

Marketing cơ bản

Mới

Kinh tế

 1.  

Lý thuyết hạch toán ktoan

Mới

Kinh tế

 1.  

Thống kê DN

Mới

Kinh tế

 1.  

Kte vĩ mô

Mới

Kinh tế

 1.  

Ktoan hành chính sự nghiệp

Mới

Kinh tế

 1.  

Ktoan tài chính

Mới

Kinh tế

 1.  

Nghiệp vụ thuế

Mới

Kinh tế

 1.  

Ktoan lý thuyết và thực hành

Mới

Kinh tế

 1.  

Lý thuyết tài chính

Mới

Kinh tế

 1.  

Kte quốc tê

Mới

Kinh tế

 1.  

Ktoan tài chính trong các DN

Mới

Kinh tế

 1.  

Ktoan doanh nghiệp

Mới

Kinh tế

 1.  

Ktoan quản trị DN

Mới

Kinh tế

 1.  

Tình huống ktoan quản trị DN

Mới

Kinh tế

 1.  

TChinh DN

Mới

Kinh tế

 1.  

Lý thuyết TChinh

Mới

Kinh tế

 1.  

Ktoan máy

Mới

Kinh tế

 1.  

Kinh tế quốc tế

Mới

Kinh tế

 1.  

Cơ sở hình thành giá

Mới

Kinh tế

 1.  

Nguyên lý Ktoan

Mới

Kinh tế

 1.  

Vận dụng cơ chế 3 bên

Mới

Kinh tế

 1.  

Pháp luật điều chỉnh

Mới

Kinh tế

 1.  

Hướng dẫn phân loại HĐ

Mới

Kinh tế

 1.  

Hướng dẫn phân loại Hđ thương mại

Mới

Kinh tế

 1.  

Vận dụng cơ chế ba bên

Mới

Kinh tế

 1.  

Pháp luật điều chỉnh

Mới

Kinh tế

 1.  

Hướng dẫn phân loại hợp đồng

Mới

Kinh tế

 

Sách chuyên ngành Công nghệ thông tin

Stt

Tên sách

Tình trạng

Chuyên ngành

 1.  

Yahoo

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Hướng dẫn triển khai máy ảo

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Trí tuệ nhân tạo

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Phương pháp thâm nhập website

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Tìm hiểu các kiểu tấn công cơ bản

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Tự học Microsoft excel 2010

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Phím tắt phím nóng

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Mẹo vặt trong sử dụng Internet

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Tự học windows 7 và winword 2010

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Tự học adobe photoshop

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Chia sẻ video internet

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Khai thác sử dụng internet

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Tự học xử lý sự cố thường gặp

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Tự học bảo mật và quản trị mạng

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Tự học window 7

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Tự học coredvam

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Hack internet và bảo mật

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Sổ tay 100 tuyệt chiêu cho người dung máy tính

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Bảo vệ máy tính

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Thiết kế hệ thống thông tin

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Thiết kế khóa blog với bloger

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Cáhc bảo vệ dữ liệu

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Tự học vv.net

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Thư rác

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Hướng dẫn trình duyệt

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Triển khai hệ thống mạng

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Chia sẻ ảnh trên internet

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Tự học nhanh acset 2003

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Sử lý sự cố trên window XP

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Tự học nhanh window

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Tự học acset 2003

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Tin học căn bản

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Lý thuyết cơ sở dữ liệu

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Tự học sử dụng window

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Hướng dẫn sử dụng autocard 2012

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Kết nối sap 2000

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Tự học Microsoft

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Tự học Microsorf word 2010

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Lý thuyết cơ sở dữ liệu

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Tự học nhanh powerpoint 2013

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Tự học sử dụng máy tính bằng phím tắt

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Thực hành window 7

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Giải tích

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Lập trình web bằng pp 5.3

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Tìm lại password và pp phục hồi

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Cấu trúc dữ liệu

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Bt tin học đại cương

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Tin học văn phòng

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Nguyên lý hệ điều hành

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Lập trình pascan T2

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Lập trình pascan T3

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Cấu trúc dữ liệu thuật toán

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Hệ cơ sở dữ liệu T2

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Ngôn ngữ lập trình C++

Mới

Công nghệ Thông tin

 1.  

Mạng máy tính

Mới

Công nghệ Thông tin