Sứ mạng

“ Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý có trình độ cao đẳng, có chất lượng cao cho ngành Điện, ngành xây dựng, ngành Kinh tế và các ngành khác. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và nhu cầu học tập của xã hội. Sản phẩm đào tạo có uy tín trong cả nước và khu vực, xứng đáng là địa chỉ đào tạo tin cậy.”

Tầm nhìn:

Trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo các ngành nghề trọng điểm chất lượng cao của Việt Nam, khu vực ASEAN và quốc tế đáp ứng mọi yêu cầu của thị trường lao động.