1. Sứ mạng:
Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp là cơ sở đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ cao đẳng và thấp hơn trong các lĩnh vực Kinh tế - Kỹ thuật; sáng tạo và chuyển giao khoa học đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước; phát triển năng lực học tập, nghiên cứu khoa học, rèn luyện kỹ năng làm việc và lối sống trong môi trường công nghiệp hiện đại. Trường còn là nơi phổ biến tri thức khoa học, nghề nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.
 

2. Mục tiêu:
Đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp theo các hệ đào tạo ở trình độ giáo dục nghề nghiệp gồm: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe phù hợp với nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, tham gia lao động trong và ngoài nước hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng;
Phấn đấu đến năm 2025 trường được công nhận là trường Cao đẳng chất lượng cao, có đủ năng lực đào tạo một số ngành, nghề được các nước tiên tiến trong khu vực ASEAN hoặc Quốc tế công nhận, đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao cho hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước, thực hiện tự chủ 100% chi thường xuyên và 30% chi đầu tư. Đến năm 2030 trở thành trường Cao đẳng trọng tâm, hiện đại hàng đầu của khu vực miền núi phía Bắc, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện tự chủ hoàn toàn theo quy định của pháp luật.

3.Giá trị cốt lõi.

Uy tín – Chất lượng – Hiệu quả - Chuyên nghiệp

Uy tín, chất lượng, hiệu quả và chuyên nghiệp dựa trên nền tảng giá trị truyền thống, đạo đức nghề nghiệp, uy tín và thương hiệu Nhà trường.

4. Phương châm hành động

Đoàn kết - Sáng tạo - Trách nhiệm - Hiệu quả

5. Khẩu hiệu (Slogan)

IETC - Uy tín, chất lượng và chuyên nghiệp