1. Tên ngành đào tạoQuản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Yêu cầu về kiến thức:

 -Kiến thức chung về kinh tế- xã hội:

         Hiểu những kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế- xã hội, kiến thức về quản trị kinh doanh du lịch và lữ hành sử dụng thành thạo tin học văn phòng ứng dụng trong công việc. Sử dụng tốt ngoại ngữ ứng dụng trong công việc, vận dụng được các kỹ năng nghề nghiệp trong thực tiễn công việc.

-Kiến thức chuyên môn:

+  Hiểu biết những kiến thức cơ bản về du lịch và lữ hành

+  Hiểu, vận dụng được những quan điểm, lí thuyết, các vấn đề cơ bản của khoa học du lịch vào thực tiễn hoạt động nghiên cứu và kinh doanh, quản lí du lịch và lữ hành, vận dụng được những nguyên tắc, kĩ năng cơ bản trong việc cung cấp các dịch vụ du lịch có chất lượng, thoả mãn nhu cầu khách hàng, đảm bảo phát triển bền vững.

+ Vận dụng các kiến thức về nghiệp vụ điều hành, hướng dẫn tour, nghiệp vụ khách sạn để xây dựng, điều hành, tổ chức, kinh doanh các chương trình du lịch

4. Yêu cầu về kỹ năng:

4.1. Kỹ năng nghề nghiệp:

+ Biết cách thiết kế, bán và tổ chức thực hiện các chương trình du lịch

+ Lập được kế hoạch, tổ chức,  điều hành sự kiện du lịch

+ Biết cách tiếp cận du khách, phân phối cho các sản phẩm du lịch và lữ hành

+ Biết quản lý, điều hành, giám sát các nghiệp vụ cơ bản trong các đơn vị kinh doanh du lịch và lữ hành: lễ tân, bàn, bar, hướng dẫn du lịch, điều hành tour,…

+ Hiểu và áp dụng các phương pháp quản trị chất lượng vào từng tình huống cụ thể nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp du lịch, lữ hành

+ Tổ chức và quản lý được hoạt động kinh doanh nhà hàng phục vụ nhu cầu ăn uống của du khách.

4.2. Kỹ năng mềm :

+Có khả năng làm việc độc lập, chuyên nghiệp trong công việc.

+Có khả năng làm việc nhóm.

+Sử dụng thành thạo phầm mềm tin học văn phòng.

      +Có trình độ tiếng Anh theo chuẩn đầu ra của nhà trường

 

5. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có khả năng dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động liên quan đến kế toán, tài chính.

-Có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc luôn thay đổi, khả năng tự học tập, bồi dưỡng, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để không ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn quản trị du lịch.

-Có khả năng tổng hợp và đưa ra những kết luận chuyên môn liên quan đến du lịch, lữ hành. Có năng lực lập kế hoạch, điều phối và huy động trí tuệ tập thể trong các hoạt động chuyên môn. Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

6. Phẩm chất đạo đức

 Chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Quan điểm chính trị vững vàng, có khả năng tiếp thu và bảo vệ quan điểm. Biết xử lý hài hoà lợi ích cá nhân, tập thể, tổ chức và quốc gia. Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, chủ động cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. Đề cao đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp.

7. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

               Sinh viên sau khi tốt nghiệp, có thể làm việc các vị trí:

+ chuyên viên phụ trách các bộ phận nghiệp vụ du lịch (buồng, bàn,bar, điều hành tour, hướng dẫn du lịch, chi nhánh đại diện,…) của các công ty lữ hành, khách sạn, nhà hàng

+ trưởng bộ phận kinh doanh lưu trú, trưởng bộ ăn uống, trưởng bộ phận marketing, trưởng bộphận điều hành,  trưởng một Chi nhánh…của công ty lữ hành, khách sạn, nhà hàng

+ Chuyên viên các phòng và trung tâm trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch

+ Chuyên viên các phòng và trung tâm thuộc huyện (Phòng Văn hóa, Du lịch).

8.. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện để tiếp tục học tập lên trình độ đại học  cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.

- Có khả năng tiếp cận với quy định, quy trình công việc cụ thể đối với các vị trí được đảm nhận.

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành các nhà quản lý ở các cấp khác nhau.A