1. Tên ngành đào tạoQuản trị kinh doanh

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Yêu cầu về kiến thức:

 -Kiến thức chung về kinh tế- xã hội:

Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về lĩnh vực kinh tế, quản trị, pháp luật, tài chính, kế toán … để giải quyết các vấn đề kinh tế và quản lý. Vận dụng được các kiến thức chuyên ngành để hoạch định, tổ chức và giám sát hoạt động kinh doanh, marketing, nhân sự, bán hàng, tài chính của doanh nghiệp.

-Kiến thức chuyên môn:

+ Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản về tài chính, quản trị,  đầu tư, thị trường  để tham gia đề xuất, xây dựng và thực hiện các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Biết phân tích đánh giá, lựa chọn và tổ chức thực hiện các phương án, dự án đầu tư trong kinh doanh

+Hiểu và vận dụng kiến thức để  quản lý, sử dụng nguồn nhân lực trong tổ chức. Hiểu và vận dụng các kiến thức trong việc huy động, sử dụng và quản lý nguồn vốn của doanh nghiệp

+ Vận dụng kiến thức về marketing, bán hàng để thực hiện các kế hoạch phân phổi, tiêu thụ và phát triển thị trường cho doanh nghiệp.

4. Yêu cầu về kỹ năng:

4.1. Kỹ năng nghề nghiệp:

+Có khả năng phân tích, đánh giá  lựa chọn được các phương án, dự án trong kinh doanh

+Phân tích được tình hình tài chính, hình thành được phương án huy động và sử dụng  nguồn vốn có hiệu quả

+Có kỹ năng về quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức bao gồm các lĩnh vực hoạch định tài nguyên nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và phát triển, bố trí, sử dụng nhân lực, thù lao, quan hệ lao động …

+Có khả năng tổ chức và giám sát hoạt động bán hàng, xây dựng và triển khai các chiến lược marketing cho doanh nghiệp

4.2. Kỹ năng mềm :

+Có khả năng làm việc độc lập, chuyên nghiệp trong công việc.

+Có khả năng làm việc nhóm.

+Sử dụng thành thạo phầm mềm tin học văn phòng.

      +Có trình độ tiếng Anh theo chuẩn đầu ra của nhà trường

 

5. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Có khả năng dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động liên quan đến quản trị doan nghiệp, tài chính.

-Có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc luôn thay đổi, khả năng tự học tập, bồi dưỡng, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để không ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn quản lý doanh nghiệp, tài chính.

-Có khả năng tổng hợp và đưa ra những kết luận chuyên môn liên quan đến kế toán, tài chính. Có năng lực lập kế hoạch, điều phối và huy động trí tuệ tập thể trong các hoạt động chuyên môn. Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

6. Phẩm chất đạo đức

 Chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Quan điểm chính trị vững vàng, có khả năng tiếp thu và bảo vệ quan điểm. Biết xử lý hài hoà lợi ích cá nhân, tập thể, tổ chức và quốc gia. Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, chủ động cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. Đề cao đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp.

7. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

- Cán bộ kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh trong các loại hình doanh nghiệp

- Tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân;

- Giám sát bán hàng – kinh doanh;

- Nhân viên Marketing, nghiêncứu thị trường, nhân sự, bán hàng

- Trợ lý giám đốc.

8.. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện để tiếp tục học tập lên trình độ đại học  cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.

- Có khả năng tiếp cận với quy định, quy trình công việc cụ thể đối với các vị trí được đảm nhận.

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành các nhà quản lý ở các cấp khác nhau.