1. Tên ngành đào tạoTÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng

3. Yêu cầu về kiến thức:

-Kiến thức chung về kinh tế- xã hội:

- Có  kiến thức về pháp luật, kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, tài chính - tiền tệ v trong việc thực hiện nghiệp vụ tài chính được đào tạo theo đúng chuyên ngành ở vị trí công tác được giao. Nắm được các nghiệp vụ: kế toán ngân hàng thương mại, thực hiện cho vay tín dụng, huy động vốn… trong các công ty tài chính và trong các tổ chức tín dụng.

-Kiến thức chuyên môn:

+Hiểu được kiến thức về hệ thống tài chính, ngân hàng của Việt Nam, nguyên lý chung của hoạt động tài chính, ngân hàng, nguyên tắc lập các báo cáo tài chính, vận dụng các kỹ năng phân tích báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

+Vận dụng các kiến thức căn bản của hoạt động ngân hàng thương mại, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý tín dụng, xử lý nợ xấu, đạo đức nghề nghiệp và quản lý tài sản nợ có.

+Hiểu và vận dụng được các nghiệp vụ huy động vốn, tín dụng của ngân hàng thương mại.

4. Yêu cầu về kỹ năng:

4.1. Kỹ năng nghề nghiệp:

-Phân tích, đánh giá được tình hình huy động vốn và sử dụng vốn cũng như hoạt động kinh doanh tại các doanh nghiệp để cung cấp thông tin và tư vấn cho nhà quản lý

- xây dựng được phương án quản lý, sử dụng tài sản ngắn hạn,  dài hạn và nguồn vốn trong doanh nghiệp

 -Thẩm định được hồ sơ cho vay vốn của khách hàng tại các các ngân hàng và các công ty tài chính.  Xử lý được các giao dịch huy động vốn, tín dụng, kế toán… tại ngân hàng thương mại, công ty tài chính

4.2. Kỹ năng mềm :

+Có khả năng làm việc độc lập, chuyên nghiệp trong công việc.

+Có khả năng làm việc nhóm.

+Sử dụng thành thạo phầm mềm tin học văn phòng.

+Có trình độ tiếng Anh theo chuẩn đầu ra của nhà trường.

5. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

-Có khả năng tự định hướng, thích nghi với môi trường làm việc luôn thay đổi, khả năng tự học tập, bồi dưỡng, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để không ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ và năng lực chuyên môn.

-Có khả năng tổng hợp và đưa ra những kết luận chuyên môn liên quan đến lĩnh vực kinh doanh du lịch. Có năng lực lập kế hoạch, điều phối và huy động trí tuệ tập thể trong các hoạt động chuyên môn. Có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động chuyên môn.

6. Phẩm chất đạo đức

 Chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước. Quan điểm chính trị vững vàng, có khả năng tiếp thu và bảo vệ quan điểm. Biết xử lý hài hoà lợi ích cá nhân, tập thể, tổ chức và quốc gia. Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, có ý thức tổ chức kỷ luật, chủ động cập nhật kiến thức, sáng tạo trong công việc. Đề cao đạo đức cá nhân và đạo đức nghề nghiệp.

7. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp:

- Làm cán bộ phân tích tài chính, quản lý vốn và tài sản tại các doanh nghiệp, công ty tài chính, bảo hiểm. Làm cán bộ tín dụng, kế toán tại các ngân hàng thương mại, quỹ tín dụng Nhà nước, tư nhân

- Nhân viên, cán bộ tư vấn tài chính, thẩm định dự án đầu tư tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, các doanh nghiệp, công ty.

   8. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường:

- Sinh viên tốt nghiệp đủ điều kiện để tiếp tục học tập lên trình độ đại học  cùng ngành đào tạo hoặc ngành đào tạo gần đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp.

- Có khả năng tiếp cận với quy định, quy trình công việc cụ thể đối với các vị trí được đảm nhận.

- Có khả năng tự học tập, nghiên cứu và thực hiện các hoạt động để phát triển thành các nhà quản lý ở các cấp khác nhau.