1. Khoa Điện - Điện tử

Tên chương trình đào tạo

Mã Ngành

Thời gian học; chuẩn đầu ra

Đo lường điện

5520259

2 năm (66 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Điện công nghiệp và dân dụng

5520223

2 năm (66 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có cấp điện áp từ 110kv trở xuống

5520244

2 năm (66 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có cấp điện áp từ 220kv trở lên

5520243

2 năm (66 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110Kv trở xuống

5520257

2 năm (66 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây  và trạm biến áp có điện áp từ 220Kv trở lên

5520256

2 năm (66 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Xây lắp đường dây và trạm điện

5520242

2 năm (66 tín chỉ), chuẩn đầu ra

 

 2. Khoa Kinh tế - Tài chính

Tên chương trình đào tạo

Mã Ngành

Thời gian học; chuẩn đầu ra

Kế toán hành chính sự nghiệp

5340307

2 năm (66 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Kế toán doanh nghiệp

5340302

2 năm (66 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Quản lý doanh nghiệp

5340420

2 năm (66 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Kinh doanh thương mại và dịch vụ

5340101

2 năm (66 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Nghiệp vụ bán hàng

5340119

2 năm (66 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Quản lý và kinh doanh khách sạn

5340422

2 năm (66 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Quản lý và kinh doanh du lịch

5340421

2 năm (66 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Tài chính – Ngân hàng

5340202

2 năm (66 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Thương mại điện tử 5340122 2 năm (66 tín chỉ)

 

3. Khoa Công nghệ thông tin

Tên chương trình đào tạo

Mã Ngành

Thời gian học; chuẩn đầu ra

Tin học ứng dụng

5480205

2 năm (66 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Tin học văn phòng

5480203

2 năm (66 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Công nghệ thông tin (Ứng dụng phần mềm)

5480202

2 năm (66 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Phiên dịch tiếng Anh du lịch

5220203

2 năm (66 tín chỉ), chuẩn đầu ra

 

4. Khoa Xây dựng

Tên chương trình đào tạo

Mã Ngành

Thời gian học; chuẩn đầu ra

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

5580202

2 năm (66 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Cơ khí chế tạo

5520117

2 năm (66 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Công nghệ may 

5540204

2 năm (66 tín chỉ), chuẩn đầu ra