BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự  do – Hạnh phúc

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO

 

CHỈNH SỬA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 

Stt

Đơn vị tổ chức

Dự kiến thành viên tham dự

Thời gian

Địa điểm

Ghi chú

1

Khoa Kinh tế TC

- Đại diện 06 doanh nghiệp.

- Đ/c Tuấn HT, Đ/c Nhân; Đ/c Quỳnh.

- GV Khoa KT

8h30-26/5/2020

Phòng họp

Xây dựng chương trình đào tạo ngành Kinh tế

2

Khoa Điện

- Đại diện 01 doanh nghiệp.

- Đ/c Tuấn HT ; Đại diện GV đơn vị.

- Đại diện GV  Khoa Điện

8h30-28/5/2020

Phòng họp

Xây dựng chương trình đào tạo ngành Điện

3

Khoa Xây dựng

- Đại diện 02 doanh nghiệp.

- Hội KHĐT.

- Đại diện GV  Khoa XD

8h30-31/5/2020

Phòng họp

Xây dựng chương trình đào tạo ngành Xây dựng và Cơ khí

 

Ngày 22 tháng 5 năm 2020

      NGƯỜI TỔNG HỢP                                                              Q. HIỆU TRƯỞNG

                (Đã ký)                                                                                 (Đã ký)

 

 

 

        Nguyễn Chí Nhân                                                      Khuất Quang Tuấn

 

Tập tin đính kèm