Tại Kỳ họp Quốc hội Khóa XIII, Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) được Quốc hội biểu quyết thông qua, trong đó, quy định lấy ngày 18/5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ là ngày hội để tôn vinh những người làm khoa học, giới thiệu các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Ban quản trị website nhà trường xin trân trọng giới thiệu một số văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ như sau:

1. Luật khoa học và công nghệ số 29/2013/QH13 (ngày 18/6/2013)

2. Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật KH&CN số 08/2014/NĐ-CP (ngày 27/1/2014)

3. Thông tư hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Nhà nước số 12/2009/TT-BKHCN (ngày 8/5/2009)

4. Thông tư hướng dẫn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Nhà nước số 06/2012/TT-BKHCN (ngày 12/3/2012)

5. Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia sử dụng ngân sách Nhà nước Số 07/2014/TT-BKHCN (ngày 26/5/2014)

6. Thông tư quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức cá nhân thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia sử dụng NSNN số 10/2014/TT- BKHCN (ngày 30/5/2014)

7. Thông tư hướng dẫn quản lý dự án khoa học và công nghệ số 11/2013/TT-BKHCN (ngày 29/3/2013).

8. Thông tư hướng dẫn việc xét duyệt, thẩm định và phê duyệt dự án KH&CN phát triển sản phẩm Quốc gia số 12/2013/TT-BKHCN (ngày 29/3/2013)

9. Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN, hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước.

10. Thông tư số 50/2014/TT-BCT (ngày 15/12/2014) quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN của Bộ Công Thương

Tin liên quan