Tài liệu học tập các văn kiện hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng Khóa XIII.

(Dùng phổ biến cho cán bộ, đảng viên cơ sở)

(NXB Chính trị QG Sự thật)

Tập tin đính kèm