Các đề tài nổi bật cấp trường năm 2016

Tên nhiệm vụ

Triển khai các ứng dụng trực tuyến của một số phần mềm tin học hỗ trợ giảng dạy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Nguyễn Thị Việt Hà

Lĩnh vực nghiên cứu

 Tin học

Thời gian bắt đầu

07/2016

Thời gian kết thúc

12/2016

Tóm tắt nhiệm vụ

Triển khai kết quả nghiên cứu sử dụng các ứng dụng trực tuyến thiết kế bài giảng, giáo án điện tử kết hợp với hệ thống công cụ, thư viện online  cho giáo viên, giảng viên các đơn vị

Kết quả đạt được

Các giáo viên, giảng viên :

+ Sử dụng được ứng dụng Quản lý tài liệu và tương tác Padlet để trao đổi, thảo luận sinh hoạt chuyên môn, họp hay hội nghị trực tuyến. Thực hiện các bài giảng, thi kiểm tra trực tuyến tương tác với HS-SV.

+  Quản lý công việc với One note để ghi chép, ghi nhớ công việc công tác, nhiệm vụ và các thông tin cần thiết của cá nhân, của đơn vị có thể chia sẻ thông báo, cập nhật kịp thời, chính xác.

+ Sử dụng được ứng dụng văn phòng office 365 để làm việc với Word, Excel, Power point trực tuyến giúp bảo vệ, lưu trữ tài liệu an toàn, hiệu quả.

+ Sử dụng được ứng dụng lưu trữ, bảo vệ dữ liệu, chia sẻ dữ liệu trong nhóm với One drive.

+  Sử dụng được ứng dụng lưu trữ, bảo vệ dữ liệu, chia sẻ dữ liệu trong nhóm với Google drive.

+ Lưu trữ, bảo vệ dữ liệu, chia sẻ dữ liệu trong nhóm với Dropbox

 

 

Các đề tài nổi bật cấp trường năm 2016

Tên nhiệm vụ

Xây dựng hệ thống bài tập thực hành kế toán ứng dụng trong đào tạo hệ trung cấp ở ngoài trường

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Chu Lan Hương

Lĩnh vực nghiên cứu

Kế toán

Thời gian bắt đầu

07/2016

Thời gian kết thúc

12/2016

Tóm tắt nhiệm vụ

+  Đánh giá thực trạng giảng dạy thực hành kế toán hệ trung cấp ở ngoài trường.

+  Xây dựng hệ thống bài tập thực hành kế toán ứng dụng trong đào tạo hệ trung cấp ở ngoài trường.

+ Tổ chức thực nghiệm giảng dạy thực hành kế toán  hệ trung cấp ở ngoài trường.

Kết quả đạt được

+ Báo cáo đánh giá thực trạng giảng dạy thực hành kế toán hệ trung cấp ở ngoài trường.

+ Hệ thống bài tập thực hành kế toán ứng dụng trong đào tạo hệ trung cấp ở ngoài trường.

+  Báo cáo kết quả  thực nghiệm giảng dạy thực hành kế toán  hệ trung cấp ở ngoài trường.

 

Tên nhiệm vụ

Nghiên cứu khai thác, ứng dụng máy toàn đạc vào giảng dạy và thực hành môn học Trắc địa

Tổ chức chủ trì

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp 

Cấp quản lý nhiệm vụ

Cấp trường

Chủ nhiệm nhiệm vụ

Hoàng Minh Tuấn

Lĩnh vực nghiên cứu

Xây dựng

Thời gian bắt đầu

07/2016

Thời gian kết thúc

12/2016

Tóm tắt nhiệm vụ

+ Nghiên cứu về máy toàn đạc điện tử.

+ Đánh giá công tác giảng dạy môn học Trắc địa trong nhà trường.

+ Đánh giá nhu cầu thực tế của thị trường lao động đối với công nhân, kỹ sư ngành Đo đạc.

+ Xây dựng bài giảng lý thuyết và thực  hành đối với máy toàn đạc.

Kết quả đạt được

 + Giới thiệu nâng cao về  máy toàn đạc điện tử.

 + Báo cáo đánh giá công tác giảng dạy môn học Trắc địa trong nhà trường.

 + Báo cáo  đánh giá nhu cầu thực tế của thị trường lao động đối với công nhân, kỹ sư ngành Đo đạc

 + Hệ thống bài giảng lý thuyết và thực  hành đối với máy toàn đạc.

 

Tin liên quan