CV số 30/CĐCT-UBKT ngày 13 tháng 02 năm 2023 của Công đoàn Công Thương Việt Nam Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát và hoạt động của ủy ban kiểm tra năm 2023.

Tập tin đính kèm
Tin liên quan