Hướng dẫn số 24/HD-CĐCT của Công đoàn Công Thương Việt Nam ngày 08 tháng 02 năm 2023 về Nhiệm vụ trọng tâm công tác Nữ công năm 2023.

Tập tin đính kèm
Tin liên quan