CÔNG ĐOÀN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

 CÔNG ĐOÀN  TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

 

Số:   1503 /QĐ-CĐCNKTCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Thái Nguyên, ngày   15   tháng 3 năm 2023

 
QUYẾT ĐỊNH

Về việc triệu tập đại biểu dự Đại hội Công đoàn

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

Khóa XXI nhiệm kỳ 2023-2028

 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

 

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Trường  họp ngày 27/02/2023 về việc triệu tập đại biểu dự Đại hội Công đoàn Trường, nhiệm kỳ 2023-2028;

Sau khi xem xét hồ sơ đại biểu dự Đại hội Công đoàn Trường khóa XXI, nhiệm kỳ 2023-2028,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Triệu tập 134 đại biểu chính thức thuộc các công đoàn bộ phận Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp dự Đại hội Công đoàn Trường khóa XXI, nhiệm kỳ 2023-2028 từ 07h00 ngày 22/3/2023 (Thứ tư) đến 12h00 ngày 22/3/2023 (Thứ tư) tại Hội trường tầng 5 - Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp.

                                    (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quy định trạng phục đại biểu tham dự đại hội: Nam mặc áo trắng, quần sẫm màu. Nữ: mặc trang phục áo dài.

Điều 3. Các Tiểu ban chuẩn bị Đại hội Công đoàn Trường và các tập thể, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

                  Nơi nhận:

  • Như điều 2;                                                                                              
  • Lưu: VT, VPCĐ.

 

 

 

 

 

 

TM. BAN CHẤP HÀNH

CHỦ TỊCH

                                            

 

                                                    (Đã ký)

 

 

                          Hoàng Đức Quỳnh

   

 

Tập tin đính kèm
Tin liên quan