I. Cơ cấu tổ chức

Phòng có 6 cán bộ, viên chức với 01 trưởng phòng và 05 nhân viên.

Trình độ chuyên môn: 01 Tiến sỹ; 05 Thạc sỹ

 

II. Chức năng nhiệm vụ

1/ Quản lý thống nhất mọi hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH):
1.1. Xây dựng các kế hoạch NCKH cho từng giai đoạn, từng năm và đột xuất căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ của ngành, của trường trong từng giai đoạn và dựa vào tiềm năng đội ngũ cán bộ, cơ sở vật chất của trường.

1.2.  Quản lý, chỉ đạo thực hiện và đề nghị điều chỉnh kế hoạch thực hiện đề tài NCKH khi cần thiết. Quản lý các đề tài NCKH từ khâu tổ chức đăng ký cho đến khâu đánh giá, nghiệm thu tổng kết.
1.3. Phối hợp với các đơn vị liên quan có kế hoạch giúp đỡ tạo điều kiện cho các đề tài hoàn thành đúng tiến độ. Đồng thời phối hợp kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí, vật tư, thiết bị …của từng đề tài, đảm bảo đúng theo quy định, tiết kiệm, chống lãng phí, tham ô.
1.4. Chủ trì tổ chức các hội nghị khoa học của trường, lập báo cáo tổng kết công tác NCKH hằng năm. Có kế hoạch giúp đỡ các hội nghị khoa học cấp khoa, bộ môn, các cuộc hội thảo theo chuyên đề.
2/ Thông tin khoa học:
2.1. Tổ chức thông báo, giới thiệu các kết quả NCKH qua các hội nghị chuyên đề, hội nghị khoa học.
2.2. Chịu trách nhiệm quản lý kết quả NCKH, công bố các công trình NCKH và tiến bộ Khoa học Kỹ thuật (KHKT) của trường trên các tập san, tạp chí, tài liệu chuyên đề … ở trong và ngoài nước.
2.3. Đề xuất và tổ chức quản lý việc biên dịch, biên soạn các thông tin khoa học nước ngoài phục vụ cho công tác NCKH.
3/ Hợp tác Quốc tế:
3.1. Đề xuất những biện pháp thích hợp trong vấn đề hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về NCKH và đào tạo nghề.
3.2. Tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện các vấn đề về Hợp tác Quốc tế (HTQT) của nước ngoài đối với trường từ khâu lập kế hoạch, tổ chức soạn thảo nội dung văn bản ký kết tới khâu đánh giá phát huy kết quả hợp tác.
3.3. Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị (TC-HC-QT), phòng Đào tạo (ĐT) trong việc lựa chọn đề xuất cử cán bộ đi nghiên cứu, trao đổi KHKT, chuyên gia, thực tập, đào tạo bồi dưỡng ở nước ngoài và có kế hoạch phát huy sử dụng khi về trường.
4/ Nhiệm vụ khác:
4.1. Phụ trách việc soạn thảo, lựa chọn các thông tin giới thiệu, quảng cáo về Trường cho các đối tác trong và ngoài nước.
4.2. Là đầu mối thông tin trong vấn đề Đảm bảo chất lượng Đào tạo Nghề.

 

III. Thông tin liên hệ

PHÒNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC- HỢP TÁC QUỐC TẾ - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP
Trưởng Phòng: TS Hoàng Đức Quỳnh

Địa chỉ: Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Di động: 0982235309

Gmail: hoangducquynh@gmail.com

Chuyên viên: ThS Tạ Thị Thu Hà

Địa chỉ: Phường Cải Đan, Thị xã Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
Di động: 097858607

Gmail: tahaphppk15@gmail.com