CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

– Tên đơn vị: Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp

– Địa chỉ:  Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp.

Số 9 đường Thắng Lợi, Phường Cải Đan, TP Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên

 

Quá trình hình thành và phát triển:

Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp tiền thân là Công đoàn Trường Trung học Xây dựng cơ bản được thành lập năm 1968. Là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam.

Trong những năm qua Công đoàn nhà trường đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, là chỗ dựa tin cậy của công nhân viên chức, tạo niềm tin trong cán bộ, công nhân viên, là cầu nối giữa Đảng, Chính quyền và người lao động.

Công đoàn phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống cán bộ viên chức (CBVC) về mặt vật chất lẫn tinh thần, giải quyết khiếu nại, tố cáo của CBVC theo pháp luật; có trách nhiệm đôn đốc giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ về lao động, bảo đảm quyền làm chủ của tập thể CBVC theo đúng quy định của pháp luật.

 

1. Chức năng

1.1. Công đoàn trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp là tổ chức Công đoàn cơ sở, trực thuộc Công đoàn Công Thương Việt Nam, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Công Thương Việt Nam và Đảng bộ trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, hoạt động theo nguyên tắc, điều lệ Công đoàn Việt Nam và quy định của Pháp luật.

1.2. Đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBVC-LĐ; tham gia công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan, chuyên môn cùng cấp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của toàn Đảng bộ, của Nhà trường.

1.3. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, CBVC-LĐ thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Nhà trường; không ngừng học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, chính trị, nâng cao năng lực công tác, kỹ năng nghề nghiệp. 

2. Nhiệm vụ

2.1. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và tổ chức thực hiện phong trào CBVC-LĐ và công tác Công đoàn theo đúng chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, hướng dẫn của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam và quy chế hoạt động của Công đoàn trường.

2.2. Thường xuyên chăm lo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các hoạt động phong trào CBVC-LĐ, công tác Công đoàn, chăm sóc sức khoẻ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên Công đoàn; công tác thi đua khen thưởng, công tác tài chính và công tác phát triển đoàn viên, quản lý hồ sơ đoàn viên theo qui định của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

2.4. Tham gia tuyên truyền, vận động CBVC-LĐ thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và nội quy, quy chế, quy định của nhà trường, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị, ngoại ngữ, năng lực công tác, kỹ năng nghề nghiệp.

2.5. Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CBVC-LĐ, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ, của Nhà trường và Công đoàn trường.

2.6. Thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của Công đoàn trong việc đảm bảo các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của Đảng bộ, của Nhà trường được chấp hành, thực hiện nghiêm chỉnh; Kiểm tra, giám sát các Công đoàn bộ phận, Đoàn viên, CBVC-LĐ trong thực hiện, chấp hành Pháp luật, Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

2.7. Quản lý tài sản, tài chính và hoạt động kinh phí Công đoàn theo quy định của Tổng LĐLĐ và phân cấp quản lý đến các CĐ bộ phận, đảm đảm các điều kiện cho hoạt động Công đoàn trường.

3. Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn trường, các Ban chức năng và Chủ tịch các CĐBP, nhiệm kỳ 2017-20122.

 

3.1 BCH Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp, nhiệm kỳ 2017-2022

1. Đồng chí: Hoàng Đức Quỳnh

Chức vụ: P. Chủ tịch- Phụ trách Công đoàn Trường

ĐTDĐ: 0982235309

Email: hoangducquynh@gmail.com

 

 

 

 

2. Đồng chí: Nguyễn Tuấn Hải

Chức vụ: Uỷ viên Ban thường vụ

ĐTDĐ: 0912578817

Email: haiietc@gmail.com

 

 

 

3. Đồng chí: Chu Văn Nguyên

Chức vụ: Uỷ viên Ban chấp hành – Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra

ĐTDĐ: 0983084565

Email: chuvannguyen1@gmail.com

 

 

 

 

 

4. Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh

Chức vụ: Uỷ viên Ban chấp hành

ĐTDĐ: 0987983387

Email: nguyenthithanh.htd@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Đồng chí: Nguyễn Chí Nhân

Chức vụ: Uỷ viên Ban chấp hành

ĐTDĐ: 0987983387

Email: chinhan0680@gmail.com

 

 

 

 

 

6. Đồng chí: Dương Thị Thu Hương

Chức vụ: Uỷ viên Ban chấp hành

ĐTDĐ: 0986092183

Email: huongdttn@gmail.com

 

 

 

 

 

7. Đồng chí: Hoàng Vân Ngọc

Chức vụ: Uỷ viên Ban chấp hành

ĐTDĐ: 0962923898

Email: hoangvanngockt@gmail.com

 

 

 

 

3.2 Các Ban chức năng trực thuộc BCH Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2017-2022

 

 

STT

Tên Ban

Họ và tên

Chức vụ

Ghi chú

1

Ủy ban kiểm tra

Chu Văn Nguyên

Chủ nhiệm UBKT

Theo QĐ số 406/QĐ-CĐCT của Công đoàn Công Thương Việt Nam

Nguyễn Hoàng Nam

Ủy viên

Phùng Đức Thường

Ủy viên

2

Ban Chế độ - Chính sách

Nguyễn Chí Nhân

Trưởng ban

 

Hà Thị Bích Điệp

Ủy viên

 

Nguyễn Thị Tuyết

Ủy viên

 

3

Ban Nữ công

Nguyễn Thị Thanh

Trưởng ban

 

Nguyễn T.Việt Hà

Phó Trưởng ban

 

Hoàng Vân Ngọc

Ủy viên

 

Phạm Thị Thu Hiền

Ủy viên

 

Vũ Thị Cúc

Ủy viên

 

4

Ban Văn nghệ - Thể thao

Nguyễn Tuấn Hải

Trưởng ban

 

Nguyễn Công Hoàng

Phó Trưởng ban

 

Nguyễn Đức Thế

Ủy viên

 

Thái Thị Hồng Thơ

Ủy viên

 

 

 

3.3 Các Chủ tịch công đoàn bộ phận

 

STT

Họ và tên

Công đoàn bộ phận

Chức vụ

1

Hoàng Đức Quỳnh

Phòng Đào tạo

Chủ tịch

2

Hà Văn Bẩy

Phòng Quản trị vật tư và KH

Chủ tịch

3

Hà Thị Bích Điệp

Quản lý

Chủ tịch

4

Hà Văn Đồng

Phòng NCKH và TNTH

Chủ tịch

5

Vũ Anh Tuấn

Phòng Thanh tra, Khảo thí và KĐCLGD

Chủ tịch

6

Nguyễn Thị Tuyết

Khoa Điện

Chủ tịch

7

Hoàng Vân Ngọc

Khoa Kinh tế - Tài chính

Chủ tịch

8

Dương Thị Thu Hương

Khoa Xây dựng

Chủ tịch

9

Nguyễn Thị Hòa Bình

Khoa KHCB

Chủ tịch

10

Phạm Việt Hà

Khoa Mác – Lênin và TTHCM

Chủ tịch

 

4. Thành tích đạt được những năm gần đây

 

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2013

Cờ thi đua xuất sắc

QĐ số: 266/QĐ-CĐCT ngày 3/10/2013 của BCH Công đoàn Công thương Việt Nam

2014

Cờ thi đua xuất sắc

Số 9300/QĐ-BCT, ngày 16/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

2015

Cờ thi đua xuất sắc

Số 257/QĐ-TLĐ, ngày 30/10/2015của Công đoàn Công Thương Việt Nam

Cờ thi đua xuất sắc

Số 11677/QĐ-BCT, ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

2016

Cờ thi đua xuất sắc

Số 3941/QĐ-BCT, ngày 12/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương

2017

Cờ thi đua xuất sắc 

QĐ số: 281/QĐ-CĐCT ngày 6/10/2017 của BCH Công đoàn Công thương Việt Nam

2018

Bằng khen 

QĐ số:     /QĐ-CĐCT ngày   /10/2018 của BCH Công đoàn Công thương Việt Nam

2019

Bằng khen

QĐ số:     /QĐ-CĐCT ngày   /10/2019

của BCH Công đoàn Công thương Việt Nam

 

 

Tin liên quan