BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ

VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

Số:      /TB-CNKTCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

      Thái Nguyên, ngày 25 tháng 3 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ học do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona

 

           

Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCov) gây ra đang có diễn biến phức tạp. Theo những khuyến cáo của cơ quan chức năng, để góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, đảm bảo an toàn về sức khỏe cho học sinh, sinh viên và cán bộ giáo viên. Nhà trường thông báo các nội dung sau:

1. Học sinh, sinh viên của tất cả các lớp học trong trường và tại các cơ sở liên kết nghỉ học cho đến khi có quyết định đi học lại của Hiệu trưởng. Đối với các lớp K53CĐ-ĐTCN1, K53CĐ-ĐTCN2 học tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Bắc Giang giáo viên thực hiện theo kế hoạch của đơn vị liên kết.

2. Đề nghị các Khoa, Phòng chức năng liên quan thông báo đến toàn thể học sinh, sinh viên. Nhà trường sẽ có kế hoạch học bù sau khi học sinh, sinh viên đi học trở lại./.

 

Nơi nhận:

- BGH để báo cáo;

- Các đơn vị trong trường;

- Lưu VT, ĐT ;

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                        

 

LÊ ĐÌNH LONG

 

 

Tin liên quan