1. Khoa Điện - Điện tử

Tên chương trình đào tạo

Mã Ngành

Thời gian học; chuẩn đầu ra

Công nghệ điện tử và năng lượng toà nhà

(Nghề được tài trợ bởi Cộng hòa Liên bang Đức)

6510314

2,5 năm (99 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Công nghệ cơ khí, sưởi ấm và điều hoà không khí

(Nghề được tài trợ bởi Cộng hòa Liên bang Đức)

6510315

2,5 năm (99 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

6510303

2,5 năm (99 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Điện tử dân dụng

6520224

2,5 năm (99 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm BA có cấp điện áp từ 110kv trở xuống

6520244

2,5 năm (99 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Lắp đặt đường dây tải điện và trạm BA có cấp điện áp từ 220kv trở lên

6520243

2,5 năm (99 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm BA điện áp từ 110Kv trở xuống

6520257

2,5 năm (99 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Quản lý vận hành, sửa chữa đường dây  và trạm BA có điện áp từ 220Kv trở lên

6520256

2,5 năm (99 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Điện công nghiệp

6520227

2,5 năm (99 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Đo lường điện

6520259

2,5 năm (99 tín chỉ), chuẩn đầu ra

 

 2. Khoa Kinh tế - Tài chính

Tên chương trình đào tạo

Mã Ngành

Thời gian học; chuẩn đầu ra

Quản trị kinh doanh

6340404

2,5 năm (99 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Kế toán

6340301

2,5 năm (99 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Kế toán doanh nghiệp

6340302

2,5 năm (99 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

6810101

2,5 năm (99 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Tài chính - Ngân hàng

6340202

2,5 năm (99 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Thương mại điện tử 6340122 2,5 năm (99 tín chỉ)

 

3. Khoa Công nghệ thông tin

Tên chương trình đào tạo

Mã Ngành

Thời gian học; chuẩn đầu ra

Công nghệ thông tin

6480201

2,5 năm (99 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Tin học văn phòng

6480203

2,5 năm (99 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Tin học ứng dụng

6480205

2,5 năm (99 tín chỉ), chuẩn đầu ra

 

4. Khoa Xây dựng

Tên chương trình đào tạo

Mã Ngành

Thời gian học; chuẩn đầu ra

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

6510103

2,5 năm (99 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Kỹ thuật xây dựng

6580201

2,5 năm (99 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Công nghệ may

6540204

2,5 năm (99 tín chỉ), chuẩn đầu ra

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

6510201

2,5 năm (99 tín chỉ), chuẩn đầu ra